Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare III, 4–6, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare III, 4–6, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), Swedish III for Primary School Teacher, Year 4–6, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV065G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Svenska för grundlärare III, 4–6
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2022-09-13
 • Senast ändrad: 2022-10-25
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-06

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om talande och samtalande i skolan. Den retoriska arbetsprocessen som verktyg för muntlig och skriftlig framställning introduceras och tillämpas med fokus på planering med hänsyn till syfte, mottagare och medium. Grundläggande kunskaper ges i norska och danska samt färdigheter i planering av grannspråksundervisning. Grundläggande teorier i svenska som andraspråk presenteras och diskuteras. I det sammanhanget diskuteras olika förutsättningar för lärande hos barn och elever och olika sätt att stimulera elevers lärande i det flerspråkiga klassrummet. Språklagstiftning och språkplanering introduceras.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Förklara den retoriska arbetsprocessens faser,
- Redogöra för hur ett gott samtalsklimat skapas i klassrummet,
- Beskriva viktiga likheter och skillnader mellan de nordiska språken, med tonvikt på danska och norska,
- Redogöra för och problematisera språkförhållanden och språklagstiftning i Norden,
- Identifiera och redovisa språksociologiska förutsättningar för skrivdidaktik och läsdidaktik i det flerspråkiga klassrummet,
- Beskriva, jämföra och kritiskt granska olika språkutvecklande arbetssätt för elever i år 4-6 med avseende på deras första- och andraspråksutveckling,
- Redogöra för svensk språkplanering och textvård,

Färdighet och förmåga
- Utveckla och bedöma muntlig färdighet,
- Planera och genomföra ett muntligt framträdande med stöd i retorikens textbildningsmodell,
- Planera och didaktiskt motivera undervisning om grannspråk och minoritetsspråk,
- Visa fördjupad kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- Granska och bearbeta informationsstruktur, disposition och språkriktighet i egna och andras texter,
- Beskriva, diskutera och tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet, generella normer för akademiskt skrivande samt angivna normer för den aktuella texten,
- Skriva texter inom olika sakprosagenrer, till exempel sammanfattning, referat och argumenterande text samt redogöra för texttypers egenskaper,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förståelse om tanken med nordisk kultur- och språkgemenskap samt om svensk och nordisk språkpolitik,
- Diskutera och problematisera dagens flerspråkiga klassrum ur ett demokratiskt perspektiv med hänsyn till grundskolans styrdokument,
- Analysera och göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga och etiska aspekter ur ett intersektionellt perspektiv i det pedagogiska arbetet.

Innehåll

Kunskaper om språkdidaktiska teorier och metoder om det talade språket introduceras. Dessutom tränas studentens förmåga att planera och genomföra muntliga framträdanden och presentationer. Nordisk språk- och kulturgemenskap presenteras och grundläggande kunskaper om grannspråkens ordförråd och struktur ges. Dagens flerspråkiga samhälle med fokus på inomspråklig variation, minoritetsspråk och språklig mångfald presenteras och problematiseras. I det sammanhanget diskuteras olika förutsättningar för lärande hos barn och elever och olika sätt att stimulera elevers lärande i det flerspråkiga klassrummet. Språklagstiftningen och språkplanering introduceras. Förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande diskuteras och fördjupas. Grundläggande kunskaper och förutsättningar för studentens akademiska och yrkesmässiga skrivande diskuteras och tillämpas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen på campus består av föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter. Mellan de campusförlagda veckorna används lärplattformen för olika läraktiviteter som föreläsningar, diskussioner och övningar.

Examination

2301: Talande och samtalande i skolan, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Muntligt anförande, om talövningar och samtalande i skolan.

2302: Norska och danska, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen, om danskt och norskt uttal, samt om danskan och norskan i skrift.

2303: Grannspråksdidaktik, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Undervisningsplanering om grannspråk anpassad till skolans år 4-6.

2304: Flerspråkighet i klassrummet, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Artikel om den språkliga mångfalden i skolan. Arbetet ska läggas fram vid ett artikelseminarium.

2305: Språkpolitik och minoriteter, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Prov om språkpolitik, språkvalsplanering och de nationella minoriteterna.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Almström Persson, Gunilla; Blomström, Vendela; Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina
 • Titel: Språk i samspel : Retorik för pedagoger
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Stockholm: Aglaktuq
 • Författare/red: Gunnarson, Hans
 • Titel: Lärarens retorik : om tal och samtal i läraryrket
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Stockholm: Liber
Moment 2
 • Författare/red: Cramer, Jens & Vive Larsen, Erik
 • Titel: Dansk som nabosprog
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Århus: Aarhus universitetsforlag
 • Författare/red: Josephson, Olle
 • Titel: Tankarna bakom Deklaration om nordisk språkpolitik
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: I: Språk i Norden (Digital resurs)
 • Författare/red: Nordiska ministerrådet
 • Titel: Deklaration om nordisk språkpolitik
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: s. 79 - 85 (Digital resurs)
 • Författare/red: Rekdal, Olaug
 • Titel: Norsk for svensker
 • Förlag: Uppsala: Hallgren & Fallgren
 • Kommentar: (Digital resurs)
Moment 3
 • Författare/red: Linnér, Margareta
 • Titel: Lust att lära – även grannspråk
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: I: Sprogforum 29 (Digital resurs)
 • Författare/red: Madsen, Lis
 • Titel: Nabosprog i undervisningen
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: I: Språk i Norden (Digital resurs)
 • Författare/red: Norden i skolan
 • Titel: Grannspråksundervisning
 • Kommentar: (Digital resurs, undervisningsplattform)
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Grannspråk - Lektionsförslag i danska och norska
 • Kommentar: (Digital resurs)
Moment 4
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Stärk språket, stärk lärandet : Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
 • Upplaga: 2016, 4:e upplagan
 • Förlag: Stockholm: Hallgren & Fallgren
 • Författare/red: Kuyumcu, Eija
 • Titel: Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Stockholm: Studentlitteratur
 • Kommentar: I: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger (red) Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle, s. 605 - 631
 • Författare/red: Magnusson, Ulrika
 • Titel: Skrivande på ett andraspråk
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Stockholm: Studentlitteratur
 • Kommentar: I: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle, s. 633 - 660
 • Författare/red: Svensson, Gudrun; Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka & Wedin, Åsa
 • Titel: Greppa flerspråkigheten - en resurs i lärande och undervisning
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Skolverket
 • Kommentar: (Digital resurs)
Moment 5
 • Titel: Språklagen
 • Kommentar: SFS 2009:600 (Digital resurs)
 • Författare/red: Språkrådet & Gunér, Anders
 • Titel: Språklagen i praktiken - riktlinjer för tillämpning av språklagen
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: (Digital resurs)
 • Författare/red: Westergren, Eva & Åhl, Hans
 • Titel: Mer än ett språk : En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Stockholm: Norstedts akademiska förlag
 • Kommentar: Läses enligt anvisningar

Handböcker som används på samtliga moment:

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber

Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära: Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur

Karlsson, Ola (red.) (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber

Skolverket, 2012. Greppa språket: Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (Digital resurs)

Skolverket, 2022. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Lgr22). (Digital resurs)

Skolverket, 2021. Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Grundskolan. Stockholm

Skolverket, 2020. Nya språket lyfter: Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6. (Digital resurs)

Skolverket, 2017. Bygga svenska i årskurs 4-6. (Digital resurs)

Språkriktighetsboken (2005). Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Svenska akademiens ordböcker: Svenska akademiens ordlista (SAOL); Svensk ordbok (SO); Svenska akademiens ordbok (SAOB). Webbadress: http://www.svenska.se

Svenskt språkbruk : Ordbok över konstruktioner och fraser. Norstedts ordbok, Stockholm, 2003

Aktuella artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-04-13