Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Swedish Language BA (A) Swedish for Teachers at the Early learners’ Level, 1-30, 30 Credits. Continuing Education for Teachers


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV014U
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svenska för lärare åk 1-3, 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2013-03-13
Senast ändrad: 2013-06-19
Giltig fr.o.m: 2013-08-20

Syfte

Kursens grundläggande syfte är att ge de studerande teoretiska och metodiska förmågor att undervisa i svenskämnet. Den studerande skall utveckla sina kunskaper inom läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling, språkutvecklande miljöer och arbetssätt, svenska språkets struktur, föränderlighet och användning, bedömning och betygssättning, samt det mångkulturella klassrummet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
- ha ämnesteoretiska kunskaper om svenska språkets struktur, föränderlighet och användning samt språket i skolan och samhället med utgångspunkt i ny forskning

- ha fördjupade kunskaper om olika texttyper och genrer inom bruksprosa och skönlitteratur samt övriga medier inom ramen för ett vidgat textbegrepp

- kunna arbeta med elevers läs- och skrivutveckling, med särskilt fokus på år F-3, och med olika genrer utifrån olika såväl språkliga som litteraturvetenskapliga teorier och metoder

- redovisa grundläggande insikter i tal-, läs- och skrivprocessen med avseende på flerspråkighet

- ha fördjupat sina kunskaper om betyg och bedömning och visa förmåga att göra adekvata bedömningar i förhållande till skolans styrdokument och rådande betygssystem

- kunna planera och formulera individuella utvecklingsplaner med utgångspunkt i kursplanens kunskapskriterier och med hänsyn till elevens utvecklingsnivå och särskilda behov

- kunna tillämpa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för att på ett kreativt sätt kunna skapa meningsfulla sammanhang i arbetet med eleverna
- kunna redogöra för barnlitteraturens betydelse för utvecklingen av språklig och litterär kompetens

- visa förmåga att, med utgångspunkt från forskning inom det litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska området, analysera och planera undervisningssituationer

- kunna anpassa innehåll, undervisningsform och bemötande i förhållande till barns särskilda och olika behov

Innehåll

Kursen innehåller momenten
- Läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling
- Språkutvecklande miljöer, arbetssätt och arbetsformer
- IT i undervisningen
- Svenska språkets struktur, föränderlighet och användning
- Kursplanens mål i språkvetenskapligt perspektiv
- Didaktiska perspektiv på svenskämnet
- Bedömning och betygssättning
- Det mångkulturella klassrummet
- Svenskämnet i ett genusperspektiv
- Barnlitteraturens genrer

Kursen består av delkurserna
1. Läs- och skrivinlärning
2. Det mångkulturella klassrummet
3. Barnlitteratur
4. Svenska språkets struktur

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och skriftlig tentamen. I kursen skrivs en uppsats inom valfritt moment med utgångspunkt i den egna praktiken. I samband med uppsatsseminariet ingår även en egen opponering.
Till kursen finns även en IT-baserad lärplattform.

Behörighet

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med IT-stöd kombinerat med två fysiska träffar, som inte är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier, godkända muntliga och skriftliga uppgifter samt en skriftlig tentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Skolverket, Kursplan i svenska 2011

Moment 1

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.), Barn utvecklar sitt språk, Lund, Studentlitteratur, 2003

Lagrell, Kerstin, När tecknen får mening. I Garme, Birgitta (red.). Språk på väg. Om elevers språk och skolans möjligheter. Ord och stil., Uppsala, Språkvårdssamfundets skrifter 33, 2002

Kommentar: s 113–128.

Lagrell, Kerstin, Växa i skrivandet. Om förhållningssättet till de yngre barnens skrivutveckling. Svenska i utveckling nr 15. (= FUMS Rapport nr 199.), Uppsala, Uppsala universitet, 2000

Kommentar: 70 s.

Lundberg, Ingvar, Språkutveckling och läsinlärning. I: Sandqvist, Carin & Teleman, Ulf (red.). Språkutveckling under skoltiden, Lund, 1989

Kommentar: s. 185–196.

Svedner, Per Olov, Svenskämnet & svenskundervisningen. Helheten och delarna, Uppsala, Kunskapsförlaget AB, 2010

Moment 2

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.), Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling, Stockholm, Stockholms universitets förlag, 2005

Andersson, Lars-Gunnar, Attityder till språk, Studentlitteratur, 1992

Kommentar: Språkutveckling under skoltiden, Sandqvist, C & Teleman, U (red.).

Andersson, Lars-Gunnar, Språktypologi och språksläktskap, Stockholm, Liber, 2001

Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar

Bergman, Pirkko, Andraspråkseleverna och deras förutsättningar. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial., Stockholm, Skolverket och Liber, 2003

Kommentar: s. 21–30 Finns på nätet.

Bergman, Pirkko, Två olika svenskämnen – två kursplaner. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial., Stockholm, Skolverket och Liber, 2003

Kommentar: s. 31–45 Finns på nätet.

Gibbons, Pauline, Stärk språket – Stärk lärandet, Uppsala, Hallgren & Fallgren, 2006

Håkansson, Gisela, Tvåspråkighet hos barn i Sverige, Lund, Studentlitteratur, 2003

Mayi, Nazif, Kulturella olikheter i uppfostran och undervisning, Stockholm, Kurdiska institutet, 2009

Moment 3

Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Älvsjö, X-publishing, 2011

Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, Lund, Studentlitteratur, 2009

Lind, Åsa, Sandvargen, Stockholm, Rabén och Sjögren, 1973

Linde, Gunnel, Den vita stenen, Stockholm, Bonnier, 1964

Lindgren, Astrid, Bröderna Lejonhjärta, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1973

Lindgren, Barbro, Lilla Sparvel, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1976

Lärn Sundvall, Viveca, Eddie och Maxon Jaxon, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1991

Nettervik, Ingrid, I barnbokens värld, Malmö, Gleerups, 2004

Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Lund, Studentlitteratur, upplaga 2, 2004

Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar, Lund, Studentlitteratur, 2000

Paley, Vivian, Flickan med den bruna kritan. Hur barn använder berättelser för att forma sina liv, Uppsala, Filmförlaget, 2003

Pramling Samuelsson, Ingrid & Pramling, Niklas, Glittrig diamant dansar. Små barn och språkdidaktik, Stockholm, Norstedts, 2010

Tidholm, Anna-Clara, Pappan som försvann och andra berättelser för barn och vuxna, Stockholm, Alfabeta, 2003

Widerberg, Siv, Barnens versbok, Stockholm, En bok för alla, 2003

Wolf, Lars, Till dig en blå tussilago: Att läsa och skriva lyrik i skolan, Lund, Studentlitteratur, 2004

Moment 4

Bolander, Maria, Funktionell grammatik, Liber, 2005

Bolander, Maria, Funktionell grammatik. Övningsbok, Liber, 2005

Brodow, Bengt, Nilsson, Nils-Erik, Ullström, Sten-Olof, Retoriken kring grammatiken. Didaktiska perspektiv på skolgrammatik, Lund, Studentlitteratur, 2000

Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Ekerot, L-J, Ordföljd, Tempus, Bestämdhet, Gleerups, 2011

Liljestrand, Birger, Så bildas orden. Handbok i ordbildning, Studentlitteratur, 1993

Kommentar: Finns som e-bok

Svenska språknämnden, Språkriktighetsboken, Stockholm, 2005

Övrig information

Målgrupp är lärare som enligt sin examen är behörig att undervisa på stadiet 1-3 och som undervisar i svenska men saknar behörighet i ämnet.