Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Swedish Language BA (A), Swedish for Teachers of Young Learners, 4-6, 1-30. Continuing Education for Teachers, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV019U
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-09-01
Fastställd: 2015-09-01
Senast ändrad: 2015-09-01
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i Svenska med utgångspunkt i ny forskning, förmedla kunskap om språkets, kulturens och litteraturens betydelse för individen och i samhället i stort och att fördjupa studentens kommunikativa förmåga i svenska språket i tal och skrift. Kursen avser också att fördjupa studentens kunskaper om och utveckla studentens förmåga att arbeta med barns tal-, läs- och skrivutveckling samt med barns språkliga, intellektuella och relationella utveckling i ett mångfaldsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
- ha ämnesteoretiska kunskaper om svenska språkets struktur, dess historia och föränderlighet samt om språket i skolan och samhället med utgångspunkt i ny forskning
- ha fördjupade kunskaper om olika texttyper och genrer inom bruksprosa och skönlitteratur samt övriga medier inom ramen för ett vidgat textbegrepp
- kunna arbeta med den fortsatta läs- och skrivutvecklingen med särskilt fokus på år 4-6, och med olika genrer utifrån olika såväl språkliga som litteraturvetenskapliga teorier och metoder
- redovisa goda insikter i tal-, läs- och skrivprocessen med avseende på flerspråkighet
- ha kunskaper om språklig variation, språkliga förändringar och attityder till språket
- ha fördjupat sina kunskaper om betyg och bedömning och visa förmåga att göra adekvata bedömningar i förhållande till skolans styrdokument och rådande betygssystem
- kunna planera och formulera individuella utvecklingsplaner med utgångspunkt i kursplanens kunskapskriterier och med hänsyn till elevens utvecklingsnivå och särskilda behov
- kunna tillämpa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för att på ett kreativt sätt kunna skapa meningsfulla sammanhang i arbetet med eleverna
- visa förtrogenhet med litterära texters genrespecifika
estetiska verkningsmedel
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med dess tillkomsttid
och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- redovisa kännedom om grundläggande litteraturteoretiska
förhållningssätt
- visa förmåga att analysera och problematisera förhållandet mellan litteraturvetenskaplig forskning och litteraturdidaktik
- visa förmåga att välja ut och organisera ett innehåll till en kurs eller ett kunskapsområde i litteraturvetenskap samt argumentera för dessa val utifrån styrdokument och aktuell litteraturteoretisk forskning
- kunna anpassa innehåll, undervisningsform och bemötande i förhållande till barns särskilda och olika behov

Innehåll

Kursen innehåller momenten
- Svenska språket ur ett ämnesteoretiskt perspektiv, med fokus på ny forskning
- Språksociologi
- Grannspråk och minoritetsspråk
- Kursplanens mål i språkvetenskapligt perspektiv
- Didaktiska perspektiv på svenskämnet
- Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen
- Bedömning och betygssättning
- Det mångkulturella klassrummet
- Arbetssätt och arbetsformer i undervisningen
- IT i undervisningen
- Svenskämnet i ett genusperspektiv
- Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning
- Förhållandet mellan litteraturteori och litteraturdidaktik
- Svenska och internationella författarskap. Dansk och norsk litteratur på originalspråk.

Kursen består av delkurserna

1. Ämnesteoretiska perspektiv på svenska språket
2. Ämnesdidaktiska perspektiv på svenska språket
3. Literaturdidaktik
4. Skönlitteratur och svenskämne

Behörighet

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med IT-stöd och två frivilliga fysiska träffar. Undervisningen ges genom föreläsningar, seminarier och fältstudier. Genom gruppövningar får studenten möjlighet att träna kursens färdighetsmål.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och genom skriftlig tentamen. I kursen skrivs en uppsats inom valfritt moment med utgångspunkt i den egna praktiken. I samband med uppsatsseminariet ingår även en egen opponering.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan i svenska
Upplaga: 2011

Moment 1

Titel: En norsk och en dansk undomsbok väljes i samråd med läraren

Författare/red: Bolander, Maria
Titel: Funktionell svensk grammatik
Upplaga: 2005
Förlag: Liber

Författare/red: Dahl, Östen
Titel: Språkets enhet och mångfald
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
Titel: Vägar genom texten
Upplaga: 1997
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Språkriktighetsboken
Upplaga: 2005
Förlag: Norge, Nordstedts akademiska förlag

Moment 2

Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Prikko
Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
Upplaga: 2005
Förlag: Stockholms universitetsförlag

Författare/red: Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.)
Titel: Barn utvecklar sitt språk
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa
Titel: Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken
Upplaga: 2012
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Svedner, Per Olov
Titel: Svenskämnet & svenskaundervisningen. Helheten och delarna
Upplaga: 2010
Förlag: Kunskapsföretaget AB

Moment 3

Författare/red: Chambers, Aidan
Titel: Böcker inom och omkring oss
Upplaga: 2011
Förlag: X-Publishing

Författare/red: Ehriander, Helene & Nilson, Marian
Titel: Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan.
Upplaga: 2011

Författare/red: Ewald, Anette,
Titel: Läskulturer
Upplaga: 2007
Förlag: Malmö högskola

Författare/red: Fitinghoff, Laura
Titel: Barnen från Frostmofjället
Upplaga: 2011
Förlag: Svenska barnboksinstitutet

Författare/red: Helander, Karin
Titel: Bardomsdramatik och barndomsdiskurser
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Herad, Georgia
Titel: Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning.
Upplaga: 2007
Kommentar: s. 285-349

Författare/red: Lewis, C.S.
Titel: Häxan och lejonet
Upplaga: 2005
Förlag: Carlsen

Författare/red: Lindgren, Astrid
Titel: Bröderna Lejonhjärta
Upplaga: 1973
Förlag: Rabén och Sjögren

Författare/red: Lindgren, Astrid
Titel: Pippi Långstrump i söderhavet
Upplaga: 1948
Förlag: Rabén och Sjögren

Författare/red: Nerman, Einar
Titel: Gubbar och rim
Upplaga: 2012
Förlag: Svenska barnboksinstitutet

Författare/red: Nikolajeva, Maria
Titel: Barnbokens byggklossar
Upplaga: 2004 eller senare

Författare/red: Olin-Scheller, Christina
Titel: Såpor istället för Strindberg? Litteraturen i ett nytt medielandskap
Upplaga: 2008

Författare/red: Osten, Suzanne
Titel: Nio pjäser på Unga Klara
Upplaga: 2009
Förlag: Themis

Författare/red: Wolf, Lars
Titel: Till dig en blå tussilago: Att läsa och skriva lyrik i skolan
Upplaga: 2004, 2. uppl.
Förlag: Studentlitteratur

Moment 4

Titel: Regnbågens fånge. 50 dilemma-sagor från Afrika, översatta och bearbetade av Janne Lundström
Upplaga: 1988
Förlag: Nordstedt

Författare/red: Ashare, Mescheck
Titel: Fredens trummor
Upplaga: 2010
Förlag: Bokförlaget Trasten

Författare/red: Bojunga. Lygia Nunes
Titel: Min vän målaren
Upplaga: 1987
Förlag: Opal

Författare/red: Cárdenas, Teresa
Titel: Slaven
Upplaga: 2011
Förlag: Trastens förlag

Författare/red: Gahrton, Måns och Unenge, Johan
Titel: Någon titel i bokserien om Eva och Adam
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Heard, Georgia
Titel: Allt gott på jorden och i solen
Upplaga: 2007
Förlag: Diadalos

Författare/red: Jansson, T
Titel: Det osynliga barnet och andra berättelser
Upplaga: 1962

Författare/red: Kadefors, Sara
Titel: Nyckelbarnen
Upplaga: 2010
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Kinde, Gunnel
Titel: Den vita stenen
Upplaga: 2003
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Kuick, Katarina & Karlsson, Ylva
Titel: Skriv om och om igen
Upplaga: 2009
Förlag: X-Pulishing

Författare/red: Kuijer, Guus
Titel: Boken om allting
Upplaga: 2009
Förlag: Opal

Författare/red: Kuijer, Guus
Titel: Med mig är allt okej
Upplaga: 2005
Förlag: Opal

Författare/red: Kåreland, Lena
Titel: Barnboken i samhället
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kåreland, Lena
Titel: Modig och stark- eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i förskolan (del II läses)
Upplaga: 2005
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Lagercrantz, Roze
Titel: Mysterium för utomjordingar
Upplaga: 2007
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Lind, Åsa
Titel: Sandvargen
Upplaga: 2002
Förlag: Rabén & Sjögren

Författare/red: Lindgren, Astrid
Titel: Bröderna Lejonhjärta
Upplaga: 1973
Förlag: Rabén & Sjögren

Författare/red: Machado, Ana Maria
Titel: En nästan bakvänd historia
Upplaga: 2007
Förlag: Förlaget Hjulet

Författare/red: Nikolajeva, Maria
Titel: Barnbokens byggklossar
Upplaga: 2004 eller senare

Författare/red: Osten, Susanne (red.)
Titel: Nio pjäser på Unga Klara
Upplaga: 2009
Förlag: Themis

Författare/red: Thuan, Nguyen Ngoc
Titel: Blunda och öppna ditt fönster
Upplaga: 2007
Förlag: Bokförlaget Trasten

Författare/red: Yumoto, Kazumi
Titel: Vänner
Upplaga: 2009
Förlag: Bokförlaget Trasten

Enstaka skönlitterära titlar kan tillkomma enligt lärarens anvisningar

Övrig information

Målgrupp är lärare som enligt sin examen är behörig att undervisa på stadiet 4-6 och som undervisar i svenska men saknar behörighet i ämnet.