Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge grundläggande ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper i Svenska med utgångspunkt i ny forskning, förmedla kunskap om språkets, kulturens och litteraturens betydelse för individen och i samhället i stort och att fördjupa studentens kommunikativa förmåga i svenska språket i tal och skrift. Kursen avser också att fördjupa studentens kunskaper om och utveckla studentens förmåga att arbeta med barns tal-, läs- och skrivutveckling samt med barns språkliga, intellektuella och relationella utveckling i ett mångfaldsperspektiv.

Sammankomster

Kursen ges som distanskurs med IT-stöd och två frivilliga fysiska träffar. Undervisningen ges genom föreläsningar, seminarier och fältstudier. Genom gruppövningar och praktiska övningar som är kopplade till den egna verksamheten får studenten möjlighet att träna kursens färdighetsmål.

Behörighet

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urval

Urval sker genom lottning.

Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. För mer ingående information se: www.skolverket.se