Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp

Swedish BA (A), Swedish as a Second Language A1, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV001G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svenska som andraspråk A1
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-01
Senast ändrad: 2014-08-21
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen har en huvudsaklig koncentration på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenskt uttal. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och invandrarkunskap samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning och tvåspråkighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för vad ämnet svenska som andraspråk innebär
- redogöra för skillnader och likheter mellan skolämnena svenska och svenska som andraspråk
- redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
- redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv
- redovisa vanliga uttalssvårigheter hos inlärare
- analysera inlärares tal
- föreslå lämpliga pedagogiska åtgärder avseende uttalsavvikelser

Innehåll

Kursen omfattar två delmoment:
1. Svenska som andraspråk i skolan (Swedish as a Second Language in School), 2,5 hp
2. Fonetik och fonologi (Phonetics and Phonology), 5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Examination

Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 högskolepoäng
Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Fonetik och fonologi, 5 högskolepoäng
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Axelsson, Monica
Titel: Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 547-577

Författare/red: Damber, Ulla
Titel: Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 661-684

Författare/red: Kuyumcu, Eija
Titel: Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 605-631

Författare/red: Skolverket
Titel: Få syn på språket – ett kommentarsmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.
Upplaga: 2012
Förlag: Fritzes

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Nya språket lyfter – diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011
Upplaga: 2011
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Skolverket
Titel: Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer.
Upplaga: 2012
Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se

Författare/red: Tingbjörn, Gunnar
Titel: Svenska som andraspråk i ett utbildningsperspektiv – en tillbakablick. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Upplaga: 1 uppl. 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 743–761.

Moment 2

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber

Författare/red: Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög
Titel: Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Upplaga: 2 uppl. 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: S. 437–457.

Författare/red: Engstrand, Olle
Titel: Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning.
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kjellin, Olle
Titel: Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen
Upplaga: 2002
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Lundström-Holmberg, Eva & af Trampe, Peter
Titel: Elementär fonetik. En kurs i artikulatorisk fonetik
Upplaga: 1993
Förlag: Studentlitteratur

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.