Kursplan för Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp

Swedish BA (A), Swedish as a Second Language A1, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV001G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Svenska som andraspråk A1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2014-08-21
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen har en huvudsaklig koncentration på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenskt uttal. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och invandrarkunskap samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning och tvåspråkighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för vad ämnet svenska som andraspråk innebär
- redogöra för skillnader och likheter mellan skolämnena svenska och svenska som andraspråk
- redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
- redogöra för svenskans fonemsystem och prosodi i ett kontrastivt perspektiv
- redovisa vanliga uttalssvårigheter hos inlärare
- analysera inlärares tal
- föreslå lämpliga pedagogiska åtgärder avseende uttalsavvikelser

Innehåll

Kursen omfattar två delmoment:
1. Svenska som andraspråk i skolan (Swedish as a Second Language in School), 2,5 hp
2. Fonetik och fonologi (Phonetics and Phonology), 5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Examination

Svenska som andraspråk i skolan, 2,5 högskolepoäng
Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Fonetik och fonologi, 5 högskolepoäng
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Axelsson, Monica
 • Titel: Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 547-577
 • Författare/red: Damber, Ulla
 • Titel: Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 661-684
 • Författare/red: Kuyumcu, Eija
 • Titel: Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 605-631
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Få syn på språket – ett kommentarsmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.
 • Förlag: Fritzes
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Nya språket lyfter – diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer.
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://www.skolverket.se
 • Författare/red: Tingbjörn, Gunnar
 • Titel: Svenska som andraspråk i ett utbildningsperspektiv – en tillbakablick. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1 uppl. 2004
 • Kommentar: S. 743–761.
Moment 2
 • Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
 • Titel: Språktypologi och språksläktskap
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2001
 • Författare/red: Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög
 • Titel: Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. I: Hyltenstam, K., Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 437–457.
 • Författare/red: Engstrand, Olle
 • Titel: Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Kjellin, Olle
 • Titel: Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2002
 • Författare/red: Lundström-Holmberg, Eva & af Trampe, Peter
 • Titel: Elementär fonetik. En kurs i artikulatorisk fonetik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1993
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.