Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV002G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svenska som andraspråk A2
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-08-22
Senast ändrad: 2013-06-20
Giltig fr.o.m: 2013-08-27

Syfte

Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande teoretisk och metodisk förmåga att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska.

Den studerande skall
- förvärva kunskaper om nusvenskans grammatiska system
- få en grundläggande kunskap i språktypologi och språksläktskap
- lära sig beskriva svenskans grammatiska system i förhållande till andra språk

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande grammatiska kategorier
- redogöra för språkspecifika strukturer i svenska språket (morfologi, syntax och semantik)
- känna igen och analysera vanliga grammatiska och lexikala avvikelser i inlärares språk
- utföra performansanalys av en inlärares texter

Innehåll

Språktypologi och språksläktskap.
Svenska språkets struktur (morfologi, syntax, semantik) i ett andraspråksperspektiv
Analys av inlärares texter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro.

Examination

Svenska som andraspråk, 7,5 högskolepoäng
Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier, godkända insändningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Abrahamsson, Tua & Pirko Bergman (red.), Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling, Stockholm, HLS Förlag, 2005

Andersson, Lars-Gunnar, Språktypologi och språksläktskap, Stockholm, Liber, 2001

Bolander, Maria, Funktionell grammatik, Stockholm, Liber, 2012

Bolander, Maria, Funktionell grammatik. Övningsbok, Stockholm, Liber, 2012

Håkansson, Gisela, Utveckling och variation i svenska som ansdraspråk enligt processbarhetsteorin. I: Hyltenstam, K., Lindberg I. (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle, Lund, Studentlitteratur, 2004

Kommentar: S. 153–169.

Källström, Roger, Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 2012

Skolverket, Kursplaner i svenska som andraspråk, 2011

Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se.

Skolverket, Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Reviderad 2011

Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se.

Stencilerat material tillkommer.