Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp

Swedish BA (A), Swedish as a second language A3, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV003G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svenska som andraspråk A3
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2008-01-24
Senast ändrad: 2014-01-13
Giltig fr.o.m: 2014-01-14

Syfte

Kursen har en huvudsaklig inriktning på invandrarkunskap och tvåspråkighet. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

redogöra för olika sidor av samband mellan språk och samhälle
- diskutera attityder till språkliga varieteter och hur de påverkar situationen
i det flerspråkiga samhället

- redogöra för tvåspråkiga elevers språkutveckling och tvåspråkighet
- diskutera kring innebörden i begreppen identitet, kultur, kunskap, norm,
flerspråkighet och etnocentrism

Innehåll

Kursen omfattar två delmoment
1. Språksociologi, 3,8 hp

Språk och mijlö

2. Migration och kulturkommunikation (Migration and cross-cultural communication), 3,7 hp
- Migration
- Svensk migrationspolitik
- Den egna kulturen
- Kulturmöten

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Examination

Migration och kulturkommunikation, 3,7 högskolepoäng
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Språksociologi, 3,8 högskolepoäng
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Allwood, Jens, Edebäck, Charlotte & Myhre, Randi,
Titel: Projektet European Intercultural Workplace – Arbetsrapport 3 – En analys av invandringen till Sverige. (SSKKII Publikationer.)
Upplaga: 2006
Förlag: Göteborgs universitet

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber

Författare/red: Bakhtiari, Marjaneh
Titel: Kalla det vad fan du vill
Upplaga: 2005
Kommentar: Skönlitteratur.

Författare/red: Bergman, Pirkko
Titel: Andraspråkseleverna och deras förutsättningar. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk - ett referensmaterial. S. 21-30
Upplaga: 2003
Förlag: Skolverket och Liber
Kommentar: S. 21-30. Finns på nätet.

Författare/red: Bergman, Pirkko
Titel: Två olika svenskämnen - två kursplaner. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk - ett referensmaterial.
Upplaga: 2003
Förlag: Skolverket och Liber
Kommentar: S. 31-45. Finns på nätet.

Författare/red: Hylland Eriksen, Thomas
Titel: Etnicitet och nationalism
Upplaga: 2006
Förlag: Nya Doxa
Kommentar: Kommentar: kapitel 1, 2, 4, 6 och 7.

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans
Titel: Möten i mångfaldens skola
Upplaga: 2001
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Mahmood, Qaisar
Titel: Jakten på svenskheten
Förlag: Natur och Kultur
Kommentar: Finns som pocket

Författare/red: Mayi, Nazif
Titel: I kläm mellan olika kulturer.
Upplaga: 2009
Förlag: Kurdiska Institutet

Författare/red: Mayi, Nazif
Titel: Kulturella olikheter i uppfostran och undervisning.
Upplaga: 2009
Förlag: Kurdiska Institutet

Författare/red: Sernhede, Ove
Titel: Ungdom och svart identifikation. I: Ahmadi, Nader (red.). Ungdom, kulturmöten, identitet.
Upplaga: 2003
Kommentar: S. 79-105.

Författare/red: Sjögren, Annick
Titel: Kulturens roll i identitetens byggande. I: Ahmadi Nader (red.), Ungdom, kulturmöten, identitet.
Upplaga: 2003
Förlag: Statens institutionsstyrelse och Liber AB
Kommentar: S. 17-48.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan för svenska
Kommentar: Finns på nätet.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kursplan för svenska som andraspråk
Kommentar: Finns på nätet.

Stencilerat material enligt lärarens anvisningar tillkommer.