Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp

Swedish Language, Swedish as a second language A4, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV004G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Svenska som andraspråk A4
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 1997-02-18
Fastställd: 2007-09-14
Senast ändrad: 2013-12-02
Giltig fr.o.m: 2014-01-02

Syfte

Kursen ingår i en serie kurser om vardera 7,5 högskolepoäng med det gemensamma syftet att ge grundläggande kunskaper i invandrarkunskap, tvåspråkighet och andraspråksinlärning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för teorier och modeller för andraspråksinlärning
- diskutera kring olika metoder för språkundervisning.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på andraspråksinlärning. Den ingår i en serie kurser om vardera 7,5 högskolepoäng där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik, och A3 med inriktning på invandrarkunskap och tvåspråkighet.

Kursen omfattar
- teorier och modeller för andraspråksinlärning
- skillnader mellan olika typer av språkinlärning
- orientering om metoder för språkundervisning
- inlärarspråkets variation och utveckling
- inflödets och interaktionens roll samt transfer och språkliga universalier
- formell och informell andraspråksinlärning
- forskningsmetodik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Svenska som andraspråk A4, 7,5 högskolepoäng
Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Abrahamsson, Niclas
Titel: Andraspråksinlärning
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber

Författare/red: Gibbons, Pauline
Titel: Stärk språket - Stärk lärandet
Upplaga: 2006
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red)
Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.

Författare/red: Johansson, Britt & Sandell Ring, Annika
Titel: Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken
Upplaga: 2012
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Lindberg, Inger
Titel: Språka samman
Upplaga: 2005
Förlag: Natur och Kultur

Stencilerat material samt ett valbart alternativ i samråd med läraren.