Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (B), 30 hp

Swedish Language BA (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV009G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2013-12-02
Giltig fr.o.m: 2014-01-13

Syfte

Kursens syfte är att vidga den studerandes insikter i språkvetenskapens synsätt och metoder. Den avser också att ge kunskaper om det svenska språkets historiska utveckling, svenska dialekter och svenskt namnskick samt orientering om språken i Norden, särskilt danska och norska, och i samband därmed den nordiska språkgemenskapen. Vidare studeras språkets roll och funktion hos individen och i samhället. Dessutom ger kursen erfarenhet av att skriva ett kortare vetenskapligt arbete. I samtliga delkurser skall den studerande utveckla sin förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för centrala termer och begrepp inom språkhistoria,
sociolingvistik, kontaktlingvistik och flerspråkighet
- redogöra för språkvetenskapens synsätt och metoder
- redogöra för det svenska språkets historiska utveckling
- utföra och redovisa analyser av äldre texter
- beskriva språksituationen i Norden
- redogöra för de nordiska språkens grundläggande särdrag, med tonvikt på danska och norska
- beskriva språklig variation och förändring beroende av sociala,
regionala och situationella faktorer
- redogöra och resonera kring exempel på språklig variation
- tillämpa inhämtade vetenskapsteoretiska och forskningsmetodiska
kunskaper och färdigheter i en kortare vetenskaplig uppsats
- redogöra och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån
ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser om vardera 7,5 hp:

1. Svensk språkhistoria (The history of the Swedish language, 7,5 credits)
Delkursen syftar till att ge kunskap om huvuddragen av svensk språkhistoria från äldsta tid fram till nutid. Kursen behandlar allmänna principer för språkförändring och särskilt det svenska språkets utveckling. Svenskans släktskap med andra språk beskrivs. Vidare behandlas framväxten av nordiska språk, utländskt inflytande på svenska språket, framväxten av ett talat och skrivet riksspråk, samspelet mellan arv och lån i språket samt förhållandet mellan riksspråk och dialekter. Läsning av ett antal representativa texter från olika tider och genrer utgör ett viktigt inslag i delkursen. Den studerande skall under studiernas gång göra sig förtrogen med historiska och etymologiska ordböcker av vikt för arbete med äldre texter. Delkursen syftar också till att ge grundläggande kunskap om dialekter samt om svenska ortnamn och personnamn ur historisk synpunkt.

2. Den nordiska språkgemenskapen (The Nordic language community,
7,5 credits)
Delkursen befrämjar den studerandes förståelse av den nordiska språkgemenskapen. En översiktlig orientering ges om språken i Norden och deras nuvarande ställning. Internordisk språkförståelse belyses, varvid både främjande och hindrande faktorer uppmärksammas. Det nordiska språksamarbetets uppgifter behandlas. En introduktion till dagens danska och norska ges. Studierna i norska skall omfatta både bokmål och nynorska och orientera om den norska språksituationen med två officiella skriftspråk. Danskans och norskans grundstruktur gås igenom under jämförelse med svenskan, och övning ges i att förstå dessa språk i tal och skrift. Textstudiet omfattar läsning av bland annat valfria barn- och ungdomsböcker på vardera språket. Viktigare ordböcker, ordlistor och läroböcker av vikt för studiet presenteras.

3. Språket hos individen och i samhället (The individual, society and language, 7,5 credits)
Delkursen belyser språkets sociala och psykologiska funktioner. Sociolingvistiska och psykolingvistiska grundbegrepp diskuteras. Ämnen som behandlas under kursens gång är språket som gemenskapsfaktor och gruppmärke; språket som maktmedel; språkförhållandena inom det svenska språkområdet, särskilt förhållandet mellan majoritetsspråk och minoritetsspråk samt mellan dialekter och riksspråk; två- och flerspråkighet; språkliga möten; språklig variation mot bakgrund av sociala, regionala och situationella faktorer; sociolekter; innebörden av språkliga attityder i ett mångkulturellt samhälle; samtalet som kommunikationsform. Grundläggande kunskaper ges om språktillägnandet och individens språkliga utveckling från tidigaste barndom till vuxen ålder.

4. Uppsats (B Paper, 7,5 credits)
I delkursen tillämpas förvärvade kunskaper och färdigheter på A- och B-nivån genom att den studerande genomför en enklare vetenskaplig undersökning och presenterar sina resultat i en kortare vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande delta aktivt i seminarier, vilka syftar till ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys, och där lägga fram sin uppsats samt opponera på någon kurskamrats arbete eller på annat sätt bidra till seminariegruppens verksamhet. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med kursledaren och kan falla inom vilken del som helst av svensk och nordisk språkvetenskap.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
minst 22,5 hp från kursen Svenska språket GR (A), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Svensk språkhistoria, 7,5 hp
Examinationen sker genom bedömning av skriftliga uppgifter, deltagande i seminarieverksamheten och tentamina.
Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier.

Den nordiska språkgemenskapen, 7,5 hp
Examinationen sker genom bedömning av skriftliga uppgifter, deltagande i seminarieverksamheten och tentamina.
Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier.

Språket - hos individen och i samhället, 7,5 hp
Examinationen består av bedömning av skriftliga uppgifter, deltagande i seminarieverksamheten och tentamina.
Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier.

Uppsats, 7,5 hp
Examinationen består av bedömning av uppsatsen och oppositionsuppgift samt övrigt deltagande i seminarieverksamheten.
Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Gellerstam, Martin
Titel: Ordförrådets härledning. I: Arv och lån. Sju uppsatser om ordförrådet i kulturströmmarnas perspektiv. Utgivna av Svenska Akademien. S. 1-12
Upplaga: 1994
Förlag: Norstedts

Författare/red: Moberg, Lena & Westman, Margareta (red)
Titel: Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 81).
Upplaga: 1996
Förlag: Norstedts

Författare/red: Mårtensson, Eva
Titel: Förändringar i 1900-talets svenska - en litteraturomgång. I: Mårtensson, Eva & Svensson, Jan, Offentlighetsstruktur och språkförändring. (Nordlund 14). S. 101-207
Upplaga: 1988
Förlag: Institutionen för nordiska språk vid Lunds univsersitet

Författare/red: Pettersson, Gertrud
Titel: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan om dess utforskande.
Upplaga: 2 uppl 2005
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Den nya upplagan är på många punkter väsentligt förbättrad och ersätter första upplagan av 1996. Den tar upp namn och dialekter på ett bättre sätt nu. Alltså ej utbytbar mot första upplagan.

Författare/red: Thelander, Mats
Titel: Perspektiv på 110 års nusvenska. I: Språket i bibeln - bibeln i språket. Christer Åberg (red). (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 76)
Upplaga: 1991
Förlag: Norstedts

Författare/red: Wollin, Lars
Titel: Bibeln och språknormen. I: Språket i bibeln - bibeln i språket. Christer Åsberg (red). (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 76.). S. 32-50
Upplaga: 1991
Förlag: Norstedts

Moment 2

Titel: Att förstå varandra i Norden - språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. En handledning utgiven av Nordiska rådet, Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret.
Upplaga: 1998
Förlag: Nordiska rådet

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber AB

Författare/red: Ask, Sofia
Titel: Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kap. Grannspråk och grannspråksdidaktik. S. 79-86.

Författare/red: Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson, Katarina
Titel: Håller språket ihop i Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska
Upplaga: 2005
Förlag: Tema Nord: Nordiska ministerrådet
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Rekdal, Olaug
Titel: Norsk som nabospråk. Håndbok for deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk og kultur
Upplaga: 2005
Förlag: Hallgren & Fallgren förlag

Författare/red: Sprog i Norden 2011, Tema: Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt
Upplaga: 2011
Förlag: Nordisk Sprogkoordination
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Stampe Sletten, Iben [red.]
Titel: Nordens språk med rötter och fötter
Upplaga: 2005
Förlag: Nord: Nordiska ministerrådet

Författare/red: Westergren, Ewa & Åhl, Hans (red)
Titel: Mer än ett språk. En antologi om två - och trespråkigheten i norra Sverige
Upplaga: 2 uppl 2007
Förlag: Norstedts
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Zola Christensen, Robert
Titel: Dansk for svensktalende
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur

Moment 3

Författare/red: Börestam, Ulla & Huss, Lena
Titel: Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik
Upplaga: 2001
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Einarsson, Jan
Titel: Språksociologi
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Ny upplaga.

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nordberg, Bengt
Titel: Vad är sociolingvistik? I: Sundgren, Eva (red.), Sociolingvistik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: S. 11-33.

Författare/red: Ohlsson, Maria
Titel: Språk och genus. I: Sundgren, Eva (red.), Sociolingvistik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: S. 144-184.

Författare/red: Sundgren, Eva
Titel: Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Westergren, Ewa & Åhl, Hans (red)
Titel: Mer än ett språk. En antologi om två - och trespråkigheten i norra Sverige
Upplaga: 2 uppl 2007
Förlag: Norstedts
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Wirdenäs, Karolina
Titel: Samtal och samtalsforskning. I: Sundgren, Eva (red.), Sociolingvistik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: S. 185-220.

Moment 4

Författare/red: Lagerholm, Per
Titel: Språkvetenskapliga uppsatser
Upplaga: 2005
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Strömquist, Siv
Titel: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
Upplaga: 2003
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Wallén, Göran
Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Upplaga: 1996
Förlag: Studentlitteratur

För moment 1 tillkommer ett urval texter från olika epoker och stilarter som studeras enligt anvisningar av läraren, även dialektprov. Texterna hämtas ur filologiskt tillfredsställande utgåvor.

För moment 2 tillkommer fyra barn- och ungdomsböcker (två på danska, en på bokmål och en på nynorska).

Till kursen tillkommer också ett antal kortare, aktuella artiklar e.d.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.