Kursplan

Kursplan för Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 31-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II., 60 hp

Swedish Language BA (B), Swedish for Teachers at the Intermediate Learners’ Level, 31-90 Credits. Continuing Education for Teachers

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV016U
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Svenska för lärare åk 7-9, 31-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.
 • Högskolepoäng: 60
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2013-03-13
 • Senast ändrad: 2014-10-07
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-29

Syfte

Kursens grundläggande syfte är att ge de studerande teoretiska och metodiska förmågor att undervisa i svenskämnet. Den studerande skall utveckla sina kunskaper inom läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling, språkutvecklande miljöer och arbetssätt, svenska språkets struktur, föränderlighet och användning, bedömning och betygssättning, samt det mångkulturella klassrummet. I kursen ingår också moment som syftar till att den studerande ska tillägna sig kunskaper om grannspråk och minoritetsspråk.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa elementär förtrogenhet med litterära texters genrespecifika
estetiska verkningsmedel
- redovisa kännedom om grundläggande litteraturvetenskapliga
förhållningssätt
- visa förmåga att på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om
litteraturvetenskapliga frågeställningar
- visa medvetenhet om hur värderingar konstrueras
socialt och vilken betydelse det har inom litteraturens område
- redogöra för svenskämnets framväxt och nutida ställning i dagens skola
- visa förmåga att analysera och problematisera förhållandet mellan litteraturvetenskaplig forskning och svenskämnets didaktik
- visa förståelse för kursens litterära genrer och kategorier genom eget skrivande
- visa förmåga att bedöma elevers språkliga utveckling
- redogöra för hur man arbetar på ett sätt som främjar språkutvecklingen
- redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och övriga nordiska språk
- diskutera språkets roll i samhället och i skolan
- redogöra för Sveriges officiella minoritetsspråk
- visa kunskap om större litteraturhistoriska utvecklingslinjer
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid
och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- visa fördjupad kännedom om hur modern litteraturvetenskap
och litteraturteori förhåller sig till litteraturen som estetiskt och socialt fenomen
- visa fördjupad textanalytisk förmåga inom de tre huvudgenrerna lyrik, epik
och dramatik

Innehåll

Kursen innehåller momenten
- Läs- och skrivutveckling i grundskolans senare år
- Språkutvecklande miljöer arbetssätt och arbetsformer i undervisningen
- Kursplanens mål i språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga perspektiv
- Didaktiska perspektiv på svenskämnet
- Arbetssätt och arbetsformer i undervisningen
- IT i undervisningen
- Bedömning och betygssättning
- Det mångkulturella klassrummet
- Språksociologi
- Svenskan i ett historiskt perspektiv
- Grannspråksundervisning
- Svenskämnet i ett genusperspektiv
- Skönlitterära verkningsmedel
- Genrekunskap Svenska och internationella författarskap. Dansk och norsk litteratur på originalspråk

Kursen omfattar åtta moment:
1. Språksociologi, 7,5 hp
2. Introduktion till litteraturvetenskapen och dess didaktik, 7,5 hp
3. Grannspråk, minoritetsspråk och invandrarspråk, 7,5 hp
4. Ungdomslitteratur i ett didaktiskt perspektiv 7,5 hp
5. Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
6. Äldre litteratur, 7,5 hp
7. Svenskämnet i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp
8. Nyare litteratur, 7,5hp

Behörighet

Totalt 30 hp inom Svenska språket samt Litteraturvetenskap alternativt 30 hp i svenska.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning
Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte
behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med IT-stöd kombinerat med två fysiska träffar, som inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och genom skriftlig tentamen. I kursen skrivs en uppsats inom valfritt moment med utgångspunkt i den egna praktiken. I samband med uppsatsseminariet ingår även en egen opponering. Till kursen finns en IT-baserad lärplattform.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Språksociologi
Dahl, Östen, Språket och människan, 2:a upplagan, Stockholm, Liber, 2012
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar

Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik, Språken i Sverige, Stockholm, Norstedts, 2010,
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar

Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta, Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum, Stockholm, Norstedts, 2004,

Einarsson, Jan, Språksociologi, 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2009,


Moberg, Lena & Westman, Margareta (red), Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 81)., Stockholm, Norstedts, 1996

Språkriktighetsboken, 2:a upplagan, Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, Stockholm, Norstedts, 2011
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar


Moment 2

Introduktion till litteraturvetenskapen och dess didaktik

Benedictsson, Victoria, Fru Marianne, 1887, flera utgåvor

Berg, Aase, Människoätande människor i Märsta, Stockholm: Natur & kultur, 2009,

Bergsten, Staffan och Elleström, Lars, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2004

Chambers, Aidan, Böcker inom oss – om boksamtal, Stockholm: Norstedt, 1994 eller senare

Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof, Skrift i rörelse, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2007

Holmberg, Claes-Göran, Ohlsson, Anders, Epikanalys, Lund: Studentlitteratur, 1999,

Ibsen, Henrik, Et dukkehiem, 1879, flera utgåvor

Janss, Christian, Arne Melberg & Christian Refsum, Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt, Göteborg: Daidalos, 2004

Kursplan för Svenska, Skolverket, 2012

Lagerlöf, Selma, Dunungen (novell), flera utgåvor

Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, Lund: Studentlitteratur, 1999

Sofokles, Kung Oidipus, flera utgåvor


Moment 3

Grannspråk, minoritetsspråk och invandrarspråk. Att förstå varandra i Norden – språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. En handledning utgiven av Nordiska rådet, Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret., Stockholm, Nordiska rådet, 1998
Kommentar: Kan laddas hem från nätet

Dahl, Östen, 2012, Språket och människan, 2:a upplagan, Stockholm, Liber,
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar

Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik, Språken i Sverige, Stockholm, Norstedts, 2010
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar

Hyltenstam, Kenneth (red.), Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv, Lund, Studentlitteratur, 1999

Håkansson, Gisela, Tvåspråkighet hos barn i Sverige, Lund, Studentlitteratur, 2003


Norden språk – med rötter och fötter, Nordiska ministerrådet, Nord 2004:8, 2005
Kommentar: Kan laddas hem från nätet


Moment 4

Ungdomslitteratur i ett didaktiskt perspektiv

Bojunga Nunes, Lygia, Den gula väskan, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1984

Boyacioglu, David, I stället för hiphop, Stockholm: Tiden, 2003

Casta, Stefan, Spelar död: Kims bok, Bromma: Opal, cop. 1999

Guène, Faiza, Kiffe kiffe imorgon, Stockholm: Norstedts, 2006

Herrström, Christina, Tusen gånger starkare, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2006

Khemiri, Jonas Hassan, Invasion: pjäser, noveller, texter, Stockholm: Norstedts, 2008

Kärlek och uppror. 210 dikter för unga människor. En antologi, red. Siv Widerberg och Anna Artén, Stockholm: Litteraturfrämjandet, 1989

Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur, 2009

Lidbeck, Petter, Anna Larssons hemliga dagbok, Stockholm: Tiden, 2003

Montgomery, L. M, Anne på Grönkulla, 1908, sv. 1909, flera utgåvor

Nordin, Magnus, Prinsessan och mördaren, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2003

Pohl, Peter, Alltid den där Anette, Stockholm: Alfabeta, 1988

Pohl, Peter, Janne, min vän, Stockholm: AWE/Geber, 1985

Soneryd, Andreas, En skejtares dagbok, Stockholm: Tiden, 2004

Twain, Mark, Tom Sawyer, 1876, sv. 1877, flera utgåvor

Tydell, Johanna, I taket lyser stjärnorna, Stockholm: Natur och kultur, 2003

Wahl, Mats, Vinterviken, Stockholm: Bonniers juniorförlag, 1993

Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar


Moment 5

Bedömning och betygssättning

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red), Tankarna springer före ... Att bedöma ett andraspråk i utveckling, Stockholm, HLS förlag, 2005

Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys, Lund, Studentlitteratur, 1997

Josephson, Olle, "Varför en lätt text kan vara svår att förstå." I: Wijk-Andersson, Elise (red), Kultur - text - språk mer i. Det finns en text än ord, Uppsala, Hallgren & Fallgren, 1992, s. 27–38.

Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv Tomas, Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9, Lund, Studentlitteratur, 1990

Palmér, Anne, Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning. Lund, Studentlitteratur, 2010

Palmér, Anne, Östlund-Stjärnegårdh, Eva, Bedömning av elevtext. En modell för analys, Stockholm, Natur och Kultur, 2005

Skolverkets aktuella läroplaner och kursplaner
Kommentar: Kan laddas hem från nätet

Skolverket, Samtalsguider
Kommentar: kan laddas hem från nätet

Svedner, Per-Olov, Svenskämnet & svenskundervisningen. Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning, Uppsala, Kunskapsföretaget, 2010. Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.

Referenslitteratur
Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden, Stockholm, Liber, 3 uppl., 2008

Språkriktighetsboken, 2:a upplagan, Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, Norstedts, Stockholm,2011,


Moment 6

Äldre litteratur

Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2 uppl., Studentlitteratur 2004 eller senare

Elleström, Lars, Lyrikanalys, Studentlitteratur, 1999

Feministiska litteraturanalyser 1972–2002, red. Åsa Arping och Anna Nordenstam, Studentlitteratur 2005

Holmberg, Claes-Göran & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, Studentlitteratur 1999

Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedts 1987 eller senare upplaga

Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, 1999

Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar Hansson, Studentlitteratur 2006 (TSS)

Larsson, Lisbeth, ”Gösta Berlings saga – om modernitetens förlorade döttrar”, i Feministiska litteraturanalyser 1972–2002

Linnér, Sture, Homeros, Natur och Kultur 1985 eller senare, enl. lärarens anvisningar

Lönnroth, Lars ”Skaldemjödet i berget”, Skaldemjödet i berget, 1996, s. 9-34

Lagercrantz, ”Beatrice”, Från helvetet till paradiset, 1964, s. 167-184

Helgason, Jon, Spelet om Envar, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, s. 21-34

Sjögren, Gunnar, ”Hamlets dilemma”, Strövtåg i Shakespeares värld, 1962, s. 43-49

Jonsson, Bibi, William Shakespeares En midsommarnattsdröm, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, s. 35-48

Lönnroth, Lars, ”Märk hur vår skugga. Bellmans ’uptåger’ ”, Den dubbla scenen, 1978, s. 140-173

Nilsson, Magnus, Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden, Att granska och diskutera. Epikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, s. 23-36

Att granska och diskutera. Lyrikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg
Homeros, Iliaden, urvalet i TSS, s. 6–14

Homeros, Odysséen, urvalet i TSS, s. 14–28

Sapfo, några dikter enl. lärarens anvisningar

Aiskylos, Agamemnon (VD 1)

Euripides, Medea

Vergilius, Eneiden, urvalet i TSS, s. 122–131

Catullus, några dikter enl. lärarens anvisningar

Ur Beowulf

Ur Rolandssången, urvalet i TSS, s. 352–361

Hildebrandsången, urvalet i TSS, s. 320-321

Ur Tristan

Beatriz av Dia

Bernard de Ventadour

Gunnlaug Ormstungas saga

Eddan, urvalet i TSS, s. 206–226

Birgitta, Uppenbarelser, urvalet i TSS, s. 271–275

Ballader, urvalet i TSS, s. 279-284

Dante Alighieri, urvalet ur Divina Commedia i TSS, s. 445–455

Boccaccio, Decamerone, urvalet i TSS, s. 465–480

Spelet om Envar

Rabelais, Gargantua och Pantagruel, urvalet i TSS, s. 400–408

Några dikter av Petrarca, Shakespeare, Donne enl. lärarens anvisningar

Shakespeare: Hamlet, en midsommarnattsdröm

Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Symposion 2002, s.
1–150 färre sidor?

Stiernhielm, Hercules, urvalet i TSS, s. 570–575
Urval av lyrik: Skogekär Bergbo, Nordenflycht, Bellman, Kellgren, Lenngren

Dalin, urvalet i TSS, s. 760-765

Voltaire, Candide (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva)

Racine, Fedra

Moliere, Den girige

Urval lyrik: Blake, Burns, Goethe, Schiller, Franzén, Wordsworth, Coleridge, Keats, Wallin, Tegnér, Geijer, Atterbom, Stagnelius
Goethe, Den unge Werthers lidanden (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva)
Hoffmann, E.T.A., ”Sandmannen”, TSS, s. 1020–1032
Shelley, Frankenstein
Poe, ”Huset Ushers undergång”, TSS, s. 956–962 alt den svarta katten
Austen Stolthet och fördom


Moment 7

Svenskämnet i ett didaktiskt perspektiv

Ask Sofia, Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare, Stockholm, Studentlitteratur, 2012

Bergman, Pirkko, Två olika svenskämnen – två kursplaner. I: Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial. S. 31–45, Stockholm, Skolverket och Liber, 2003
Kommentar: Finns på nätet.

Gibbons, Pauline, Stärk språket stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, Uppsala, Hallgren & Fallgren, 2006

Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa, Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken, Stockholm, Hallgren & Fallgren, 2012

Lindberg, Inger, Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning, Stockholm, Natur & Kultur, 2005
Kommentar: Läses enligt anvisning.

Molloy, Gunilla, Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik., Lund, Studentlitteratur, 2007 eller senare

Svedner, Per-Olov, Svenskämnet & svenskundervisningen. Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning, Uppsala, Kunskapsföretaget, 2010.
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.


Moment 8

Nyare litteratur

Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2 uppl., Lund, Studentlitteratur 2004 eller senare

Elleström, Lars, Lyrikanalys, Studentlitteratur, 1999

Feministiska litteraturanalyser 1972–2002, red. Åsa Arping och Anna Nordenstam, Lund, Studentlitteratur 2005

Holmberg, Claes-Göran & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, Lund, Studentlitteratur 1999

Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm, Norstedts 1987 eller senare upplaga

Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, 1999
Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar Hansson, Lund, Studentlitteratur 2006 (TSS)

Westerström, Jenny, Carl Jonas Love Almqvists Det går an, Att granska och diskutera. Epikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, s. 67-80

Loman, Rikard, Anton Tjechovs Körsbärsträdgården, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, s. 63-78

Lundin, Immi, Per Lysanders och Suzanne Ostens Medeas barn, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, s. 111-124

Att granska och diskutera. Lyrikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, läses enligt anvisningar

Balzac, Pappa Goriot

Gogol, ”Kappan”, TSS, s. 1159–1170

Andersen, H.C., ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, ”Nattergalen”, TSS, s. 1200–1203

Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an

Maupassant, Guy de, urvalet i TSS, s. 1142-1146 samt någon novell

Strindberg, August, Fröken Julie

Strindberg, August ”Ett halft ark papper”, TSS, s. 1414; ”Dygdens lön”, i Giftas I

Lagerlöf, Selma, Gösta Berlings Saga

Dikter av Runeberg, Rydberg, Strindberg, O. Hansson, Karlfeldt, Fröding, Heidenstam

Joseph Conrad, Mörkrets hjärta

Söderberg, Hjalmar, Doktor Glas

Kafka, Franz, Processen

Woolf, Virginia, Till fyren (To the Lighthouse)

Becket, Samuel, I väntan på Godot

Brecht, Bertold, Mor Courage och hennes barn

Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd

Tunström, Göran, Juloratoriet

Coetzee, J. M. Onåd (Disgrace)

Till detta tillkommer ett urval av lyrik av Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Majakovskij, Eliot, Appolinaire, Breton Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Ekelöf, Lindegren, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson, B. Lugn, Hansson, Eriksdotter. (SD)
Övrig information
Målgrupp är lärare som enligt sin examen är behörig att undervisa på stadiet 7-9 och som undervisar i svenska men saknar behörighet i ämnet.