Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp

Swedish Language BA(B), Swedish for Teachers at the Intermediate Level, 46-90 Credits. Continuing Education for Teachers


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV003U
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II
Högskolepoäng: 45
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2013-10-14
Senast ändrad: 2015-02-24
Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursens grundläggande syfte är att ge deltagarna teoretiska och metodiska förmågor att undervisa i svenskämnet. Deltagarna skall utveckla sina kunskaper inom läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling, språkutvecklande miljöer och arbetssätt, bedömning och betygssättning samt det mångkulturella klassrummet. I kursen ingår också moment som syftar till att deltagarna skall tillägna sig kunskaper om grannspråk och minoritetsspråk.

Lärandemål

Lärandemål för moment 1:
Efter moment 1 skall deltagaren kunna
- redogöra för förhållandet mellan de nordiska språken i ett historiskt perspektiv
- redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och övriga nordiska språk
- diskutera språkets roll i samhället och i skolan
- redovisa grundläggande kunskaper om Sveriges officiella minoritetsspråk både ur ett historiskt och ett samtidsperspektiv

Lärandemål för moment 2:
Efter moment 2 skall deltagaren kunna
- visa förmåga att analysera och problematisera förhållandet mellan litteraturvetenskaplig forskning och svenskämnets didaktik
- visa förmåga att välja ut och organisera ett innehåll till en kurs eller ett kunskapsområde i litteraturvetenskap samt argumentera för dessa val utifrån styrdokument och aktuell litteraturteoretisk forskning
- visa förmåga att kunna reflektera kritiskt kring ungdomslitteratur samt ungdomars läsning utifrån frågor kopplade till värdegrund, genus, etnicitet och kulturell mångfald
- redovisa för vad som utmärker ungdomslitteraturen i fråga om genre, motiv, tematik och berättande
- visa förmåga att introducera lyrik och lyrikläsning för ungdomar i åk 7-9
- visa förmåga att anpassa innehåll och undervisningsform i förhållande till barns särskilda och olika behov

Lärandemål för moment 3:
Efter moment 3 skall deltagaren kunna
- visa förmåga att analysera elevers skriftliga produktion samt ge tydlig vägledning i elevens fortsatta skrivutveckling
- visa förmåga att göra formativ och summativ bedömning av elevens muntliga och skriftliga förmåga
- visa kunskap i olika analys- och bedömningsverktyg
- visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån kursplanens riktlinjer i svenska
- ha utvecklat sin förmåga att göra adekvat bedömning och betygssättning av elevers kunskaper och färdigheter i svenska
- kunna dokumentera elevens språk- och kunskapsutveckling i ett formativt syfte
- tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det mångkulturella klassrummet
- visa förmåga att bedöma första- och andraspråkselevers språkutveckling
- visa kunskap om flickors och pojkars studieresultat i svenska
- ha kännedom om aktuell forskning som berör genus i skolan
- redogöra för hur man arbetar på ett sätt som främjar varje elevs språkutveckling oavsett bakgrund, genus, behov av särskilt stöd m.m.

Lärandemål för moment 4:
Eftermoment 4 skall deltagaren kunna
- visa kunskap om litteraturhistoriska utvecklingslinjer från antiken till romantiken
- visa förmåga att reflektera kritiskt kring västerländsk litteraturkanon
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- visa förmåga att förmedla kunskap om litteratur ur olika epoker med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och aktuell litteraturdidaktiskt forskning
- visa förmåga att identifiera och tolka litterära texters genrespecifika estetiska verkningsmedel genom att redogöra för, diskutera och tillämpa litteraturanalytiska begrepp och metoder på utvalda fiktionstexter
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar, kopplade till bland annat genus och etnicitet, konstrueras socialt och vilken betydelse det har inom litteraturens område, historiskt såväl som för samtida läsare
- visa förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia

Lärandemål för moment 5:
Efter moment 5 skall deltagare kunna:
- visa kunskaper om svensämnets förändring genom tiderna i förhållande till läroplaner och kursplaner
- kunna tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ett mångkulturellt klassrum
- kunna planera och genomföra sin undervisning samt utvärdera ämnesområdet svenska för grundskolans senare år
- visa förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och tydlig text som följer gängse normer för formalia och språklig korrekthet

Lärandemål för moment 6:
Efter moment 6 skall studenten kunna
- visa kunskap om litteraturhistoriska utvecklingslinjer från 1800-tal fram till idag
- visa förmåga att reflektera kritiskt kring västerländsk litteraturkanon
- visa förmåga att sätta en litterär text i samband med sin tillkomsttid och viktiga sociala och filosofiska sammanhang
- visa förmåga att förmedla kunskap om litteratur ur olika epoker med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och aktuell litteraturdidaktisk forskning
- visa förmåga att identifiera och tolka litterära texters genrespecifika estetiska verkningsmedel genom att redogöra för, diskutera och tillämpa litteraturanalytiska begrepp och metoder på utvalda fiktionstexter
- ha tillägnat sig en medvetenhet om hur värderingar, kopplade till bland annat genus och etnicitet, konstrueras socialt och vilken betydelse det har inom litteraturens område, historiskt såväl som för samtida läsare
- visa förmåga att skriva en väldispnerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia

Innehåll

Kursen innehåller sex delmoment:
1. Grannspråk, minoritetsspråk och invandrarspråk, 7,5 hp
2. Ungdomslitteratur i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp
3. Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
4. Äldre litteratur, 7,5 hp
5. Svenskämnet i ett didaktiskt perspektiv, 7,5 hp
6. Nyare litteratur, 7,5 hp

Behörighet

Totalt 45 hp inom Svenska språket samt Litteraturvetenskap alterantivt 45 hp i svenska.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet
Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urval sker genom lottning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med IT-stöd kombinerat med två fysiska träffar som inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och genom skriftlig tentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Aiskylos, Agamemnon (VD 1)

Kommentar: Ytterligare titlar kan tillkomma till vart och ett av momenten.

Moment 1

Författare/red: Dahl, Östen
Titel: Språket och människan
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: Läses enligt anvisningar.

Författare/red: Hyltenstam, Kenneth ( red)
Titel: Sveriges sju inhemska språk
Upplaga: 2001
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Håkansson, Gisela
Titel: Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nordiska ministerrådet, Nord 2004:8
Titel: Nordens språk - med rötter och fötter
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Kan laddas hem från nätet.

Författare/red: Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret
Titel: Grannspråk, minoritetsspråk och invandrarspråk. Att förstå varandra i Norden - språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. En handledning utgiven an Nordiska rådet.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Nordiska rådet
Kommentar: Kan laddas hem från nätet.

Moment 2

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar

Författare/red: Boyacioglu, David
Titel: I stället för hip hop
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Tiden

Författare/red: Casta, Stefan
Titel: Spelar död: Kims bok
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Opal, cop.

Författare/red: Guene, Faiza
Titel: Kiffe, kiffe imorgon
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Herrström, Christina
Titel: Tusen gånger starkare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Kåreland, Lena
Titel: Barnboken i samhället
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lidbeck, Petter
Titel: Anna Larssons hemliga dagbok
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Tiden

Författare/red: Montgomery, L.M.
Titel: Anne på Grönkulla
Upplaga: 1908, 1909, flera utgåvor

Författare/red: Nordin, Magnus
Titel: Prinsessan och mördaren
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier Carlsen

Författare/red: Pohl, Peter
Titel: Alltid den där Anette
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Alfabeta

Författare/red: Pohl, Peter
Titel: Janne, min vän
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: AWE/Geber

Författare/red: Soneryd, Andreas
Titel: En skejtares dagbok
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Tiden

Författare/red: Twain, Mark
Titel: Tom Sawyer
Upplaga: 1876, 1877, flera utgåvor

Författare/red: Tydell, Johanna
Titel: I taket lyser stjärnorna
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Wahl, Mats
Titel: Vinterviken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonniers juniorförlag

Författare/red: Widerberg, Siv (red.)
Titel: Kärlek och uppror. 210 dikter för unga männsikor. En antologi.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Litteraturfrämjandet

Moment 3

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Skolverkets aktuella läroplaner och kursplaner. Kan laddas hem från nätet.

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Skolverket, Samtalsguider. Kan laddas hem från nätet.

Författare/red: Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.)
Titel: Tankarna springer före ... Att bedöma ett andraspråk i utveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: HLS Förlag

Författare/red: Hellspong, Lennart & Ledin, Per
Titel: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare: Josephson, Olle
Artikeltitel: "Varför en lätt text kan vara svår att förstå."
År/Volym/nr/sidor: 1992, s. 27-38

Författare/red: Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Tomas
Titel: Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Palmér, Anne
Titel: Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva
Titel: Bedömning av elevtext. En modell för analys
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Svedner, Per-Olov
Titel: Svenskämnet & svenskundervisningen. Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Kunskapsföretaget
Kommentar: Läses enligt anvisningar

Moment 4

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Homeros, Odysséen, urvalet i TSS, s. 14-28

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Sapfo, några dikter enl. lärarens anvisningar

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Euripides, Medea

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Vergilius, Eneiden, urvalet i TSS, s. 122-131

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Catullus, några dikter enl. lärarens anvisningar

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Ur Rolandssången, urvalet i TSS, s. 352-361

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Batriz av Dia

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Bernard de Ventadour

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Gunnlaug Ormstungas saga

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Eddan, urvalet i TSS, s. 206-226

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Ballader, urvalet i TSS, s. 279-284

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Dante Alighieri, urvalet ur Divina Commedia i TSS, s. 445-455.

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Boccaccio, Decamerone, urvalet i TSS, s. 465-480

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Spelet om Envar

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Rabelais, Gargantua och Pantagruel, urvalet i TSS, s. 400-408

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Några dikter av Petrarca, Shakespeare, Donne enl. lärarens anvisningar

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Shakespeare: Hamlet, en midsommarnattsdröm

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Symposion 2002. Läses enligt lärarens anvisningar.

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Stiernhielm, Hercules, urvalet i TSS, s. 570-575Urval av lyrik: Skogekär Bergbo, Nordenflycht, Bellman, Kellgren, Lenngren

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Voltaire, Candide (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva.)

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Racine, Fedra

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Molière, Den girige

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Urval lyrik: Blake, Burns, Goethe, Schiller, Franzén, Wordsworth, Coleridge, Keats, Wallin, Tegnér, Gijer, Atterbom, StagneliusGoethe, Den unge Wetrhers lidanden (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva), Shelley, Frankenstein

Författare/red: Arping, Åsa & Nordenstam, Anna (red.)
Titel: Feministiska litteraturanalyser 1972-2002
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar (red.)
Titel: Texter från Sapfo till Strindberg
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Elleström, Lars
Titel: Lyrikanalys
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Helgason, Jon
Titel: Spelet om Envar, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)s. 21-34

Författare/red: Holmberg, Cales-Göran & Ohlsson, Anders
Titel: Epikanalys. En introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jonsson, Bibi
Titel: William Shakespeares En midsommarnattsdröm, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser.
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: s. 35-48

Författare/red: Jonsson, Bibi & Birthe Sjöberg (red.)
Titel: Att granska och diskutera. Lyrikanalyser
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Homeros, Illiaden, urvalet i TSS, s. 6-14

Författare/red: Lagercrantz
Titel: "Beatrice", Från helvetet till paradiset
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Linnér, Sture
Titel: Homeros
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och Kultur
Kommentar: Läses enligt anvisningar

Författare/red: Nilsson, Magnus
Titel: Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden, Att granska och diskutera.
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: s. 23-36I Epikanalyser, Jonsson, Bibi & Sjöberg Birthe (red.)

Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
Titel: Litteraturens historia i Sverige
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
Titel: Litteraturens historia i världen.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norsdtedts

Författare/red: Sjöberg, Birthe
Titel: Dramatikanalys
Upplaga: Senaste upplagan

Moment 5

Författare/red: Ask, Sofia
Titel: Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bergman, Pirkko
Titel: Två olika svenskämnen - två kursplaner. I: att undervisa elever med Svenska som andraspråk - ett referensmaterial.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Skolverket och Liber
Kommentar: s. 31-45Finns på nätet

Författare/red: Gibbons, Pauline
Titel: Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkelever i klassrummet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hedeboe, Bodil & Polias, John
Titel: Genrebyrån. En språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Lindberg, Inger
Titel: Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & kultur
Kommentar: Läses enligt anvisning

Författare/red: Molloy, Gunilla
Titel: Skolämnet svenska - en kritisk ämnesdidaktik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Svedner, Per-Olov
Titel: Svenskämnet & svenskundervisningen. Delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning-
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Kunskapsföretaget
Kommentar: Läses enligt anvisningar

Moment 6

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Balzac, Pappa Goriot

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Gogol, "Kappan", TSS, s. 1159-1170

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Maupassant, Guy de, urvalet i TSS, s. 1142-1146 samt någon novell

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Strindberg, August "Ett halft ark papper", TSS, s. 1414; "Dygdens lön", i Giftas I

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Dikter av Runeberg, Rydberg, Strindberg, O. Hansson, Karlfeldt, Fröding, Heidenstam

Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Till detta tillkommer ett urval av lyrik av Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Majakovskij, Eliot, Appolinaire, Breton Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Ekelöf, Lindegren, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson, B. Lugn, Hansson, Eriksdotter. (SD)

Författare/red: Arping, Åsa & Nordenstam, Anna
Titel: Genusvetenskapliga litteraturanalyser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Becket, Samuel
Titel: I väntan på Godot
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Bergsten, Staffan & Elleström, Lars
Titel: Litteraturhistoriens grundbegrepp
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Brecht, Bertold
Titel: Mor Courage och hennes barn
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar (red.)
Titel: Texter från Sapfo till Strindberg
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys(TSS)

Författare/red: Coetzee, J.M.
Titel: Onåd (Disgrace)
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Elleström, Lars
Titel: Lyrikanalys
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders
Titel: Epikanalys. En introduktion.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
Titel: Att granska och diskutera. Lyrikanalyser
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Läses enligt anvisningar

Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
Titel: Dramatikanalyser
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Loman, Rikard: Anton Tjechovs Körsbärsträdgården, Att granska och diskutera. s. 63-78.

Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
Titel: Epikanalyser
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Westerström, Jenny: Carl Jonas Love Aömqvists Det går an, Att granska och diskutera. s. 67-80.

Författare/red: Jonsson, Bibi & Sjöberg, Birthe (red.)
Titel: Lundin, Immi, Per Lysanders och Suzanne Ostens Medeas barn
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Att granska och diskutera. s. 111-124

Författare/red: Joseph, Conrad
Titel: Mörkrets hjärta
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Kafka, Franz
Titel: Prcessen
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Lagerlöf, Selma
Titel: Gösta Berlings saga
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
Titel: Litteraturens historia i Sverige
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar
Titel: Litteraturens historia i Sverige
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Strindberg, August
Titel: Fröken Julie
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Söderberg, Hjalmar
Titel: Doktor Glas
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Woolf, Virginia
Titel: Till fyren (To the Lighthouse)
Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

Moment 3

Titel: Språkriktighetsboken, Skrifter utgivna av Svenska språknämnden
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Titel: Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber