Kursplan

Kursplan för Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp

Swedish Language BA (B), Swedish as a Second Language B1, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV007G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Svenska som andraspråk B1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-10-29
 • Senast ändrad: 2014-08-21
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur och ordförråd utifrån ett språktypologiskt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- visa fördjupade kunskaper i svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv
- kunna redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik
- ha fördjupade kunskaper i språktypologi och det svenska språkets struktur med
särskild tyngdpunkt vid sådant som brukar vålla problem för en
andraspråksinlärare
- kunna göra en jämförande studie mellan svenska och ett annat språk.
- kunna redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Innehåll

Kursen ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser där de övriga delarna består av B2 med inriktning på flerspråkiga elevers språkutveckling, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B4 som består av ett projektarbete.Kursen innehåller
- olika principer vid typologisk indelning av språk
- svensk språkbeskrivning med särskild tyngdpunkt på svenskans språkspecifika drag inom grammatik, semantik och pragmatik
- jämförelse mellan svenska och en andraspråksinlärares förstaspråk


Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska språket, svenska som andraspråk A1-A4.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, Niclas
 • Titel: Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 85-120
 • Författare/red: Ekerot, Lars-Johan
 • Titel: Ordföljd, tempus, bestämdhet
 • Ort: Lund
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Enström, Ingegerd
 • Titel: Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Hammarberg, Björn
 • Titel: Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 27-84
 • Författare/red: Håkansson, Gisela
 • Titel: Utveckling och variation - en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 151-167
 • Författare/red: Källström, Roger
 • Titel: Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Philipsson, Anders
 • Titel: Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 121-150
 • Författare/red: Prentice, Julia & Sköldberg, Emma
 • Titel: Flerordsenheter - ur ett andraspråksperspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2 uppl. 2013
 • Kommentar: S. 197-220
 • Författare/red: Tingbjörn, Gunnar
 • Titel: Kontrastiv minigrammatik. I: Hyltenstam Kenneth (red.) Svenska i invandrarperspektiv: kontrastiv analys och språktypologi
 • Ort: Lund
 • Förlag: LiberLäromedel
 • Upplaga: 1979
 • Kommentar: S. 41-78.
Ett antal aktuella artiklar tillkommer.