Kursplan

Kursplan för Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp

Swedish Language BA (B), Swedish as a Second Language B2, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SV008G
 • Ämne huvudområde: Svenska språket
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Svenska som andraspråk B2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-10-08
 • Senast ändrad: 2013-06-19
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-27

Syfte

Kursens syfte är ge fördjupade kunskaper om flerspråkiga elevers andraspråksutveckling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och resonera kring olika aspekter av flerspråkighet
- redogöra för tal- och skriftspråkets olika funktioner
- analysera olika typer av texter, både skrivna och talade, med hjälp av olika analysmetoder
- redogöra för och resonera kring i kursen inhämtade kunskaper utifrån ett
ämnesdidaktiskt perspektiv

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på andraspråksutveckling och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser där de övriga delarna består av B1, med inriktning på fördjupning i språkbeskrivning och språktypologi, B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B4 som består av ett projektarbete.

Kursen innehåller
- olika aspekter av flerspråkighet
- läs- och skrivutveckling på ett andraspråk i olika åldrar
- analys av andraspråksinlärares skrivna och talade texter
- sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling
Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs
Svenska språket GR (A), svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, Niclas
 • Titel: Andraspråksinlärning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Abrahamsson, Tua, Bergman, Pirkko (red.)
 • Titel: Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Stockholms universitets förlag
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.
 • Författare/red: Gibbons. Pauline
 • Titel: Lyft språket, lyft tänkandet
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth
 • Titel: Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga. I: Ericson, B. (red) Utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: S. 305-339.
 • Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.)
 • Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.
 • Författare/red: Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna
 • Titel: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Wedin, Åsa
 • Titel: Vägen till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
Ett antal aktuella artiklar tillkommer.