Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B3, 7,5 hp

Swedish Language BA (B) Swedish as a Second Language B3, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV027G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Svenska som andraspråk B3
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-01
Fastställd: 2009-02-27
Senast ändrad: 2013-06-13
Giltig fr.o.m: 2013-08-27

Syfte

Kursens syfte är att låta den studerande orientera sig inom områdena formell språkinlärning, läromedel och språktest.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- ha fördjupade kunskaper om klassrummet som språkmiljö
- kunna kritiskt granska läromedel i språkundervisningen
- kunna diskutera för- och nackdelar med olika typer av språktest
- kunna göra kopplingar mellan teorier och sin yrkesverksamhet som lärare.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på fördjupning i områdena formell språkinlärning, läromedel och språktest och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser där de övriga delarna består av B1, med inriktning på på fördjupning i språkbeskrivning och språktypologi, B2 med inriktning på flerspråkiga elevers språkutveckling och B4 som består av ett projektarbete.

Kursen innehåller
- studium av interaktion i undervisningssituationen
- kritisk granskning av läromedel
- principer för val av innehåll i läromedel
- relationer mellan läromedlets uppläggning och olika teorier om språkinlärning
- den historiska utvecklingen inom området språkbedömning
- för- och nackdelar med olika typer av språktest

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet sammanlagt minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Carlsson Marie, Bilden av Sverige och " det svenska" i SFI-läromedel - SFI-läromdel som diskursiva tidsdokument. I: Lindberg, Inger; Sandwall, Karin (red). Språket och kunskapen: att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg, Göteborg, Institutet för svenska som andraspråk, 2006

Kommentar: Tillgängligt på nätet: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20797

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle, Lund, Studentlitteratur, 2004

Kommentar: Läses enligt lärares anvisningar.

Håkansson, Gisela, Flyman-Mattsson, Anna, Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier, Lund, Studentlitteratur, 2010

Liberg, Caroline, Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar. I: Nauclér, K. (red.) Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande. -, Stockholm, HLS förlag, 2001

Kommentar: S. 108-128.

Lindberg, Inger, Forskning om läromedelsspråk och ordförrådsutveckling. I: Lindberg, I. & Johansson Kokkinakis, S. (red.) Ordil. En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. ROSA 8. f, Göteborg., Göteborgs universitet. Institutet för svenska som andraspråk, 2005

Kommentar: S. 13-54

Lindberg, Inger, Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning, Stockholm, Natur och Kultur, 2005

Skolverket, Kursplaner i svenska som andraspråk

Kommentar: Tillgängligt på nätet: www.skolverket.se