Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B4, 7,5 hp

Swedish Language BA (B), Swedish as a Second Language B4, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SV028G
Ämne huvudområde: Svenska språket
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Svenska som andraspråk B4
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-01
Fastställd: 2009-02-27
Senast ändrad: 2013-06-13
Giltig fr.o.m: 2013-08-27

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande en förberedande erfarenhet av att skriva ett kortare vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska de studerande
- kunna tillämpa inhämtade vetenskapsteoretiska och forskningsmetodiska
kunskaper och färdigheter i en kortare vetenskaplig uppsats

Innehåll

Kursen består av ett projektarbete och ingår i en serie 7,5-högskolepoängskurser där de övriga delarna består av B1 med inriktning på på fördjupning i
språkbeskrivning och språktypologi, B2 med inriktning på flerspråkiga elevers
språkutveckling och B3 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest.

I delkursen tillämpas förvärvade kunskaper och färdigheter på A- och B-nivån genom att den studerande genomför en enklare vetenskaplig undersökning och presenterar sina resultat i en kortare vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande delta aktivt i seminarier, vilka syftar till ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys, och där lägga fram sin uppsats samt opponera på någon kurskamrats arbete. Ämnet för uppsatsen väljs i samråd med kursledaren och ska falla inom området Svenska som andraspråk.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i nomalfallet sammanlagt minst 22,5 hp från kurserna A1-A4 i Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig tentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länkt till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Lagerholm, Per, Språkvetenskapliga uppsatser, Studentlitteratur, 2005

Strömqvist, Siv, Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Hallgren & Fallgren, 1998

Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, 1996