Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektronik AV, Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Electronics MA, Project Based Product Development, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EL037A
Ämne huvudområde: Elektronik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Projektbaserad produktutveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-05-12
Fastställd: 2013-06-14
Senast ändrad: 2013-06-14
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Studenten skall få erfarenhet av samverkan med personer med skilda kompetenser och att föreslå en ny produkt som lösningen på ett problem formulerat av en extern uppdragsgivare eller av forskare, samt av att snabbt utveckla en prototyp eller demonstrator för tester och som proof-of-concept. Vidare skall studenten öva på att driva och arbeta i större utvecklingsprojekt enligt en agil projektstyrningsmodell. Kursen ger en fördjupning inom området elektronik vilket innefattar något moment inom områden som inbyggda videosystem, kraftelektronik, RFID, tryckt elektronik, fiberoptik, mikroprocessorer och programmerbara elektroniksystem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande visat:
- färdigheter i att leda och driva projekt enligt motiverad projektstyrningsmodell;
- förmåga att formulera en kravspecifikation;
- förmåga till lagarbete och samverkan i grupp;
- förmåga att föreslå och realisera ett elektroniksystem utifrån användarnas förutsättningar och behov;
- förmåga att integrera tidigare erhållen kunskap;
- förmåga att planera och genomföra ett projekt inom givna tidsramar;
- insikt i teknikens möjligheter och begränsningar;
- förmåga att kommunicera sin produkt muntligt och skriftlig
- färdigheter i att göra relevanta etiska överväganden

Innehåll

- Behovsanalys, problemidentifiering, informationsinsamling
- Projekt- och tidsplanering
- Utveckling av kravspecifikation
- Översikt över upphovsrättsliga avtal och patent
- Utveckling av elektroniksystem för demonstrator eller prototyp
- Test och utvärdering
- Dokumentation av prototyp/demonstrator
- Muntlig och skriftlig presentation

Behörighet

Tidigare studier om 180 hp, inkluderande Elektronik AV, 15 hp samt Projektledning, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studenten jobbar i en projektgrupp som handleds av extern handledare samt av
universitetet utsedd handledare. Seminarier hålls löpande under kursen och
avslutas med att en produkt/tjänst presenteras på ett slutseminarium.

Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 400 timmar. Det betyder att utöver schemalagd tid måste studenten genomföra omfattande självstudier. Under kursens gång kommer ett antal obligatoriska seminarier att hållas.

Examination

3.0 hp, P101: Projektplanering och seminarier
Deltagande i seminarier, inlämning av skriftlig projektbeskrivning samt tidsplanering.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

12.0 hp, P201: Projekt med skriftlig och muntlig redovisning samt demonstration av prototyp eller demonstrator
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Projektet examineras utifrån det samlade projektresultatet. Betyget på kursen sätts utifrån resultat på projektuppgiften (djup, omfattning, kvalitet på dokumentation och projektuppgift).

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

.

Ingen gemensamt beslutad kurslitteratur. Studentgruppen söker för uppgiften relevant material.