Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektronik AV, Sensorkomponenter, 6 hp

Electronics MA, Sensor Devices, 6 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EL004A
Ämne huvudområde: Elektronik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Sensorkomponenter
Högskolepoäng: 6
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att:
Ge en övergripande förståelse av arbetsätt och uppbyggnad för olika sensorer. Kunna ange fysikaliska och tekniska begränsningar för en given sensortyp samt för en given mätsituation välja den mest lämpliga sensorprincipen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare minst kunna:
- Skissera en tillverkningsmetod för en sensortyp
- Föreslå en lämplig sensor för en given mätsituation
- Värdera tekniska och fysikaliska begränsningar för en specifik sensor
- Förklara funktionen för en sensor
- Identifiera en sensortyp utifrån given klassificering

Innehåll

Kursen omfattar:
Klassificering och terminologi för sensorer
Tillverkningsteknologier för sensorer
Vidare behandlas akustiska, mekaniska, magnetiska, strålnings-, termiska, kemiska och biologiska sensorer. Ett stort antal applikationsexempel ingår för att förtydliga funktionen av specifika sensorer. Integration av sensorer med utläsningselektronik tas upp som sista moment i kursen. I laborationsmomentet ges möjlighet till att använda samt mäta på några olika typer av sensorer.

Behörighet

Elektroteknik, 30 hp, inklusive analog elektronik och mätteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

5.0 hp, T100: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt

1.0 hp, L100: Laborationer med rapport
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

S.M. Sze, Semiconductor Sensors, 1st, 0-471-54609-7

Meddelas senare