Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektronik AV, Tillämpade digitala filter, 3 hp

Electronics MA, Applied Digital Filters, 3 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EL022A
Ämne huvudområde: Elektronik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Tillämpade digitala filter
Högskolepoäng: 3
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-07-01
Fastställd: 2010-07-01
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för teorin i digitala filter samt ge praktisk färdighet att implementera digitala filter med datorstöd.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna
- konstruera ett FIR- eller IIR-filter med hjälp av datorstöd för beräkning av filterparametrar,
- tillämpa principer för olika realiseringar av tidsdiskreta digitala filter,
- tillämpa principer och begränsningar för när tidskontinuerliga signaler samplas och rekonstrueras.

Innehåll

Tids- och amplituddiskreta filter, FIR-filter, IIR-filter, realiseringar, stabilitet, datorstödd beräkning av filterparametrar och rekonstruktion av en tidskontinuerlig signal som samplats.

Behörighet

Elektroteknik GR (AB), 60 hp, inkluderande digitalteknik och analog elektronik, samt Matematik, 15 hp, inkluderade differential- och integralkalkyl, transformer och grundläggande matematisk statistik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och en projektuppgift.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

3.0 hp, P101: Projektuppgift med skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Steven W. Smith, Guide to digital signal processing, http://www.dspguide.com