Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektronik AV, Tillämpade sensorsystem, 9 hp

Electronics MA, Applied Sensor Systems, 9 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EL006A
Ämne huvudområde: Elektronik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Tillämpade sensorsystem
Högskolepoäng: 9
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2013-09-12

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån sina tidigare kunskaper, självständigt ska uppnå grundläggande och fördjupade kunskaper inom tillämpad
sensormätteknik, vilket inkluderar:
Konstruktion av ett mätsystem med egen vald sensor(-er) från en given
kravspecifikation. Analysera ett teknologiproblem och utifrån det planera och
dokumentera projektet.
I kursen ges studenten möjlighet i att använda simuleringsverktyg, mjuk- och
hårdvara för datainsamling, samt konstruera lämplig elektronik för att anpassa
signalen för datainsamling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare minst kunna:
- Utifrån ett givet problem inom tillämpad sensormätteknik välja teknologi för att
realisera en lösning.
- Dokumentera projektet enligt givna instruktioner.
- Inom ett arbetslag fördela och planera genomförandet av projektet.
- Verifiera tekniska och fysikaliska begränsningar för den realiserade
konstruktionen

Innehåll

Kursen omfattar:
- Konstruktion av ett mätsystem med sensor, datainsamling, mätvärdesbehandling
och presentation/ beslutsfattning.
- Statistisk databehandling
- Labview i datainsamlingssystem
- Anpassning av signal från sensor(er) med elektronik för datainsamling
- Kompetensutveckling i att skriva en teknisk rapport

Behörighet

Eletroteknik 30 hp, inklusive kurser i Analog elektronik och Mätteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Projektet börjar med ett obligatoriskt projektuppstartsmöte. Undervisningen bedrivs i form av några introduktiva föreläsningar och projektlaboration.

Examination

6.0 hp, R106: Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, M106: Muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Kurslitteratur meddelas sensare