Elektroteknik GR (A), Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Digital Electronics and Programming of Industrial Computer Systems, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET104G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2017-11-20
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i boolesk algebra för användning i PLC-system. Du får lära dig hur man programmerar PLC-system samt grundläggande funktionalitet av digitala in- och utgångar samt PID-regulatorer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva olika typer av digitala logiska system, hur de fungerar och var de används.
- definiera grundläggande logiska operationer och dess motsvarande logiska grindar.
- använda booleska algebrans räknelagar.
- konstruera enkla sekventiella system.
- beskriva ett PLC-system och dess koppling till industriella processer.
- designa och simulera ett PLC-system utifrån en given specifikation.
- beskriva grundläggande principer för omvandling mellan analoga och digitala signaler.

Innehåll

Kursen omfattar:
Digitala arkitekturer, grundläggande logik, digitala komponenter för kombinatorisk och sekventiell logik, möjligheter och begränsningar i PLC system, design med PLC-system, omvandling mellan analoga och digitala signaler

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 200 timmar. Kursen ges på distansform med webbaserat undervisningsmaterial. Laborationer görs i form av datorsimuleringar på den egna datorn. Kursen innefattar en fysisk träff för redovisning av fungerande laborationer.

Handledning kan ske på engelska.

Examination

L101: Laborationer med skriftlig rapport, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q101: Webbexamination PLC teori, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

T101: Skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

När kursen ges som distanskurs krävs egen dator och tillgång till Internet via bredband. Laborationerna kräver också tillgång till dator med operativsystem Windows Professional och rättigheter att installera programvara.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lars-Hugo Hemert
 • Titel: Digitala kretsar
 • Upplaga: 3
 • Förlag: Studentlitteratur AB

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hugh Jack
 • Titel: Automating Manufacturing Systems with PLCs
 • Upplaga: 6 eller 7
 • Förlag: Lulu
 • Webbadress: https://sites.google.com/site/automatedmanufacturingsystems/

Sidan uppdaterades 2023-04-12