Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 6 hp

Electrical Engineering BA (A), Circuit Theory and Electronics, 6 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET047G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ellära och elektronik
Högskolepoäng: 6
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-10-15
Fastställd: 2007-11-22
Senast ändrad: 2015-10-06
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande förståelse för ellära som krävs för fortsatta studier inom elektroteknik.
Kursen ger förståelse för grundläggande passiva elektronikkomponenter. Förenkling av komplicerade kretsar med tvåpolssatsen beskrivs. Sinusformad växelström behandas med jw-metoden och passiva filter förklaras. Kursen ger även en introduktion i elektronik via OP-förstärkarkopplingar. Laborationerna ger praktisk färdighet i grundläggande elektrisk mätteknik och en introduktion till simuleringsverktyg för elektronik.

Lärandemål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna:
- diskutera centrala begrepp inom områdena elektrisk kretsteori och analog elektronik.
- exemplifiera vanliga analoga kopplingar med passiva komponenter, även frekvensberoende.
- använda matematiska metoder för konstruktion och analys av likströmsnät och växelströmsnät.
- använda matematiska metoder för att modellera komplicerade kretsar som ekvivalenta tvåpoler.
- demonstrera färdighet i elektrisk mätteknik.

Innehåll

Kursen omfattar:
- Likströmsnät: Grundläggande begrepp; Resistorer, spänningskällor och strömkällor; Ohms lag och Kirschhoffs lagar; Thévenin- och Nortonekvivalenter; Slinganalys nodanalys och superpositon; Effekt och anpassning; Mätteknik
- Växelströmsnät: Kapacitans och induktans; Upp- och urladdning av en kapacitans; Växelström; RC- och RL-kretsar; Visardiagram och jw-metoden; Effektanpassning; Effekttriangeln
- Filterteori: Fyrpoler och överföringsfunktion; Filter, gränsfrekvens och bandbredd; dB-begreppet; Bodediagram, asymptoter; Resonanskretsar
- Förstärkarteknik, OP: Ideala OP-förstärkarkopplingar

Behörighet

Matematik GR (A), Matematisk introduktionskurs, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Undervisning

Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 160 timmar. Det betyder att utöver schemalagd tid måste studenten genomföra omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för det specifika kurstillfället definieras i schemat.

Examination

1,5 hp, Teori likströmsnät
Skriftlig examination.
1,5 hp, Teori växelströmsnät
Skriftlig examination.
1,5 hp, Teori filter och OP
Skriftlig examination.
På momenten ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1,5 hp, Laborationer
Obligatoriska laborationer.
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Robert L. Boylestad
Titel: Introductory Circuit Analysis
Upplaga: 2002 / 11 ed.
Förlag: Prentice Hall