Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), Introduktion till musik- och ljuddesign, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Introduction to Music and Sound Design, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET056G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till musik- och ljuddesign
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-01-01
Fastställd: 2008-10-01
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge en bred introduktion med en historisk aspekt till musik och ljuddesign. I kursen ingår smakprov på delar av det som ingår i utbildningsprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare minst kunna:
- översiktligt beskriva inspelningsteknikens karakteristiska drag under ett sekel.
- förstå grundläggande musiklära beskrivet med melodisk och rytmisk notskrift.
- redogöra för viktiga aspekter vid planering av musikinspelning.
- ha en grundläggande förståelse för musik- och/eller ljuddesignerns yrkesroll.
- utifrån ett flerspårsmaterial skapa en ljudmix baserat på panorering, nivåer och klang.

Innehåll

Kursen omfattar:
• Musik- och ljuddesign ur ett historiskt perspektiv. Arbetssätt, metodik och utrustning under ett sekel. Lagring och uppspelningsmedia ur ett användarperspektiv.
• Introduktion i musiklära - rytmisk och melodisk notering.
• Introduktion i inspelningsteknik. Inspelningsuppsättningar för olika musikstilar och instrumentensembler diskuteras. Mikrofoner och inspelningsutrustning introduceras.
• Introduktion i redigering av inspelat material.
• Yrkesrollen för en musik- och/eller ljuddesigner - beskrivning, diskussion och reflektion.
• Praktiska övningar ingår i flera av kursens moment med ett avslutande praktiskt projekt, bestående av en nedmixning av ett flerspårmaterial till en stereomaster med hjälp av mjukvarubaserat datorprogram.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av flexibla föreläsningar, lyssningsövningar och projekt.

Examination

2.5 hp, Q102: Webbexamination 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, Q202: Webbexamination 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, P102: Projekt med dokumentation
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

D.M. Huber, R.E Runstein, Modern Recording Techniques, 7, 978-0-240-81069-0

Övrig information

Datorvana, innefattande erfarenhet av Internet-användning, rekommenderas.