Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Elektroteknik GR (A), Ljudteknik, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Sound Engineering, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET009G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ljudteknik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-05-22
 • Senast ändrad: 2021-03-30
 • Giltig fr.o.m: 2021-04-01

Syfte

Kursens syfte är att förmedla grundläggande teknik och metodik vid formgivning, inspelning och bearbetning av en ljudbild. Tonvikten ligger på musikbaserat material för fonogram. Ett viktigt moment i kursen är att känna igen och återskapa ljudbilder som är typiska för olika musikgenrer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:
- beskriva de viktigaste faktorer som påverkar ett rums akustik samt dess inverkan på en ljudinspelning,
- i en lyssningssituation grovt uppskatta viktiga tekniska parametrar som definierar en ljudsignals egenskaper och kvalitet,
- beskriva skillnaden mellan analog och digital inspelningsteknik och bearbetning,
- redogöra för mixerbordets uppbyggnad och funktion,
- förklara signalkedjan från mikrofon till högtalare med utgångspunkt från en normal utrustning i en inspelningsstudio,
- förklara för- och nackdelar med olika mikrofontyper samt betydelse av olika riktningskarakteristik,
- känna till vanligt förekommande ljudeffekter och vanliga distorsionstyper,
- utgående från ett inspelat flerspårsmaterial kunna återskapa en ljudbild med djup, bredd, nivåmässig samt klangmässig balans som karakteriserar musikstilen, och
- följa med i notpartitur och sequenser-bild.

Innehåll

- Grundläggande signalteori: Förstärkare, filter, frekvens- och faskarakteristik, signalnivåer, decibel-mått, övertoner, spektrum, impedans, brus, olika distorsionstyper, digitalisering, ljudkomprimering och tekniska ljudkvalitetsmått beskrivs övergripande med lyssningsövningar och grafiska illustrationer.
- Grundläggande akustik: Efterklangstid, stående vågor, absorption, diffusion, reflektion och fördröjning (delay). Uppmätning av rumsakustik.
- Grundläggande psykoakustik: Hörselns frekvensomfång och dynamik, maskeringseffekt, rumsuppfattning samt känslighet för fasfel och andra distorsionstyper illustreras med lyssningsexempel och diagram.
- Grundläggande musikteori: Notpartitur, gitarrtabulatur och sequenser-bilder.
- Mikrofoner: Beskrivning av olika mikrofontyper och riktningskarakteristiker.
- Bekämpning av elektromagnetiska störningar, bl.a. genom skärmning, balanserad signalöverföring och undvikande av jordslingor förklaras.
- Signalbehandling och effektenheter:
- Grafiska tonkontroller, fasta tonkontroller, parametriska tonkontroller
- Dynamiska processorer: kompressor/limiter, grindar, expander.
- Effekter: reverb, fördröjning, chorus, flanger, tonhöjdskorrigering
- Stereofoni och (mycket översiktligt) surroundljud.
- Mixerbord: Analog, digital samt mjukvarubaserad mixer. Kontaktdon och gränssnitt.
- Mixning av vanliga musikstilar och musikinstrument beskrivs med lyssningsexempel och grafiska illustrationer.
- Vanliga inspelningsmedia, baserade på analog eller digital teknik. Filtyper, filstorlek och ljudkvalitet vid vanliga digitala filformat.
- Redigering av inspelat material.
- MIDI-baserad utrustning, sequenserprogram.
- Praktisk övning: Nedmixning av ett flerspårmaterial till en stereomaster med hjälp av mjukvarubaserat dator program.
- Gästföreläsningar: Problemställningar vid bearbetning av ljud för t.ex. radio, radioteater, film, multimediala presentationer eller PA-mixning, behandlas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utöver schemalagd tid måste studenten genomföra omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för det specifika kurstillfället definieras i schemat.

Examination

P105: Projekt med dokumentation, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q105: Webbexamination 1, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Q205: Webbexamination 2, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Datorvana, innefattande erfarenhet av Internet-användning, rekommenderas.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: D. Gibson
 • Titel: The Art Of Mixing
 • Förlag: ArtistPro Publishing
 • Upplaga: .
 • Författare/red: D.M. Huber, R.E. Runstein
 • Titel: Modern Recording Techniques
 • Förlag: Focal Press
 • Upplaga: .