Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), Mikrodatorteknik, 6 hp

Electrical Engeering BA (A), Microprocessor Systems Design, 6 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET032G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Mikrodatorteknik
Högskolepoäng: 6
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2007-05-22
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse om hur mikrodatorer är uppbyggda samt hur dessa används. Studenten lära sig att konstruera ett elektroniksystem kring en modern mikroprocessor och får färdigheter i att programmera en modern mikroprocessor.

Lärandemål

Kursen är indelad i tre olika moment med följande lärandemål
1. Grundläggande mikrodatorarkitektur
Efter godkänd kurs ska studenten
- känna till hur en mikrodator är uppbyggd och dess funktion
- kunna konstruera ett enkelt elektroniksystem kring en mikrodator
2. Programmering i C
Efter godkänd kurs ska studenten
- kunna hantera en utvecklingsmiljö för en mikrodator
- kunna programmera enklare fuktioner i en mikrodator i programspråket C
- kunna skriva och inkludera inline assembler av korta kodsegment
3. I/O hantering, Synkronisering
Efter godkänd kurs ska studenten
- kunna läsa information från omvärlden, bearbeta denna och därefter påverka sin omgivning.
- kunna hantera båda analoga samt digitala signaler till/från mirodatorn.
- kunna använda interrupt samt polling för att synkronisera programexekvitionen till omvärlden.
- kunna koppla ihop mikrodatorn med annan utrustning genom standatrinterface av typen SPI, I2C, UART och USB.

Innehåll

Kursen är indelad i tre olika moment med följande innehåll
1. Grundläggande mikrodatorarkitektur
- Von Neumann-arkitekturer
- Assemblerprogrammering
- Översikt över state-of-the-art arkitekturer
2. Programmering i C
- Strukturerad programmering i C
- Inline assembler
3. I/O hantering
- Läsa/skriva data från/till omvärlden
- A/D - D/A omvandlare
- Minnesarkitekturer
- Synkronisering via interrupt och polling
- Interface mot SPI (t.ex. minneskort), I2C, UART, USB kommunikation

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.
(OB 4)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utöver schemalagd tid måste studenten genomföra omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för det specifika kurstillfället definieras i schemat.

Examination

3.0 hp, T105: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, L105: Laborationer
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

James K. Peckol, EMBEDDED SYSTEMS - A Contemorary Design Tool, John Wiley & Sons, Inc, 1st, 978-0-471-72180-2

Övrig information

Någon typ av programmeringskunskaper rekommendeas