Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), RFID - Möjligheter och Begränsningar, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), RFID - Opportunities and Limitations, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET039G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): RFID - Möjligheter och Begränsningar
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2007-12-12
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten inblick i det senaste inom automatisk identifiering av objekt. De största skillnaderna mellan sedvanliga streckkoder och RFID/NFC beskrivs på ett populärvetenskapligt sätt. Kursen öppnar även upp för diskussion om den s.k. big brother-aspekten i ett scenario där allt i vår omvärld är elektroniskt märkt och konstant lämnar ifrån sig olika former av information. Kursen syftar även till att ge enintroduktion för hur mobiltelefonen kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av RFID-applikationer via NFC-tekonologin.

Lärandemål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna:
- förklara hur RFID respektive NFC fungerar utifrån en jämförelse med tekniken för streckkoder
- exemplifiera RFID-teknik som informationsbärare, tekniska funktioner samt applikationer och system
- beskriva tekniska möjligheter och begränsningar med dagens RFID-system
- skilja på lågfrekventa och högfrekventa RFID-system samt passiva och aktiva RFID-taggar
- ge förslag på helt nya applikationsområden för RFID-tekniken

Innehåll

Kursen behandlar RFID-system samt den närbesläktade NFC-tekonologin, från enkla stöldskyddstaggar till s.k. streckkodsersättare och avancerade enheter för automatiska vägtullar. Kursen ger insikt i såväl möjligheter som tekniska begränsningar för nya intressanta områden för RFID och NFC. Rimlighetsaspekter för införandet av systemen inkluderar termer som kostnad, räckvidd och fysisk miljö.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c
(OB 4)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges helt på distans över Internet. Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 200 timmar. Det betyder att utöver schemalagd tid måste studenten genomföra omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för det specifika kurstillfället definieras i schemat.

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, D106: Diagnostiskt test.

Examination

0 hp, D106: Diagnostiskt test
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, I106: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, T106: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Klaus Finkenzeller, RFID Handbook, Chicester, USA, John Wiley And Sons Ltd, 3, 9780470695067

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod ET059G.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Diagnostiskt test, moment D106, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.