Elektroteknik GR (B), Byggnadens automationssystem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Elektroteknik GR (B), Byggnadens automationssystem, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (B), Building Automation Systems, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET116G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Byggnadens automationssystem
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2022-09-14
 • Senast ändrad: 2022-09-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om olika byggnadsautomationslösningar samt ge praktisk erfarenhet av programmering av PLC och industriella nätverk och protokoll.

Lärandemål

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

• undersöka tillgängliga resurser och verktyg i form av PLC-hårdvara och mjukvara för effektiv programmering, dokumentation och testning.
• identifiera olika standarder och protokoll som används i styrsystem för byggnaders automation.
• identifiera och kunna välja komponenter för ett specificerat byggnadsautomationssystem
• styra byggnadens energi- och automationssystem (till exempel belysning, uppvärmning och ventilation).
• bygga ett strukturerat PLC-program anpassat för byggnadsteknik
• kommunicera och utbyta information med valda standarder mellan PLC/DUC och byggnadsautomationssystem.
• redogöra för hur olika typer av datanätverk är uppbyggda i förhållande till transmissionsmediets egenskaper, kraven på bandbredd och funktioner för felhantering.
• bearbeta en grundläggande IP-adressering för ett intranät.
• redogöra för skillnaden mellan de vanligaste fältbussarna som används inom industriell datakommunikation.

Innehåll

Introduktion till fastighetsautomation, teknikverktyg, standarder och protokoll.
Fastighetsautomation med KNX.
Industriella nätverk och protokoll.

Behörighet

Elektroteknik GR (AB), 22,5 hp, inklusive Styr- och reglerteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges med webbaserade utbildningsmaterial. Laborationer kan ske i form av datorsimuleringar på din egen dator.

I kursen ingår fysiska möten för att utföra övningar som kräver hårdvara.

Instruktionsmaterial och handledning kan vara på engelska eller svenska.

Examination

L101: Laboration automationssystem med muntlig examination, Muntlig examination, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Webbtentamen

T201: Skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Webbtentamen

Slutbetyget baseras på ett sammanvägt resultat av ingående moment.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

När kursen ges som distanskurs krävs egen dator och tillgång till internet via bredband. Laborationerna kräver också tillgång till dator med operativsystemet Windows Professional och rättigheter att installera program.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod ET101G eller ET114G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hubner
 • Titel: Building Automation, Communication Systems with EIB/KNX, LON and BACnet
 • Upplaga: 2009th Edition, eller nyare
 • Förlag: Springer
 • Kommentar: ISBN: 9783540888284

Extra litteratur tillhandahållas av läraren.

Sidan uppdaterades 2023-04-13