Kursplan

Kursplan för Elektroteknik GR (B), Ljudteori, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (B), Theory of Acoustics, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET055G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Ljudteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2009-01-01
 • Fastställd: 2008-10-01
 • Senast ändrad: 2013-07-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syfte är att klargöra hur rumsakustiken påverkar resultatet vid ljudinspelning. Vidare behandlas hur man med olika typer av akustiska absorbenter kan förändra ett rums akustiska egenskaper. Örats psykoakustiska egenskaper och hur det påverkar vår rumsuppfattning vid lyssning till olika ljudkällor ingår som ett viktigt moment.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- beskriva de viktigaste faktorer som påverkar ett rums akustik samt dess inverkan på en ljudinspelning.
- förklara örats förmåga att uppfatta ljud, möjligheter samt begränsningar
- redogöra för typiska metoder att förbättra ett rums akustik
- beskriva Kamfiltereffektens uppkomst vid inspelning av ljudkälla, med flera mikrofoner, med reflekterande yta.

Innehåll

• Elementär vågrörelselära applicerat på ljudutbredning
• Grundläggande akustik: Efterklangstid, stående vågor, absorption, diffusion, interferens, reflektion och fördröjning. Uppmätning av rumsakustik.
• Grundläggande psykoakustik: Hörselns frekvensomfång och dynamik, maskeringseffekt, rumsuppfattning samt känslighet för fasfel och andra distorsionstyper illustreras med lyssningsexempel och diagram.
• Stereofoni och surroundljud.

Behörighet

Elektroteknik GR (A), Audioteknologi 1, 7.5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av flexibla föreläsningar, lyssningsövningar och laborationer.

Examination

2.5 hp, Q103: Webbexamination 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, Q203: Webbexamination 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, L103: Laborationer
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: F.Alton Everest & Ken C. Pohlmann
 • Titel: Master Handbook of Acoustics
 • ISBN: 978-0-07-160332-4
Övrig information
Datorvana, innefattande erfarenhet av Internet-användning, rekommenderas.