Ett väl utvecklat energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt samhälle och energiförsörjningen måste alltid fungera. All energiomvandling ger dock negativa effekter i större eller mindre grad. Sveriges energisystem är tekniskt väl utvecklat och genom att använda modern och effektiv energiteknik kan vi minimera de negativa effekterna och skapa förutsättningar för ett miljöriktigt och uthålligt samhälle.

Mittuniversitetets kurser i energiteknik behandlar energifrågorna ur ett helhetsperspektiv. Vi har ett unikt fullskalelaboratorium med ånganläggning, simulatorer och modeller för förståelse och optimering av energisystem. Vår forskning inom energiteknik är framför allt inriktad mot bioenergi, främst förgasning av biobränslen.

I våra kurser behandlar vi hur olika energikällor kan användas på de mest effektiva och kloka sätt. Exempelvis kan biobränslen användas för värme- och elproduktion eller förädlas till värdefulla fordonsbränslen. Effektiva värmepumpar är ett sätt att uppgradera värme av låg temperatur till nyttig energi för uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. Både industriella anläggningar och enskilda hushåll har mycket att vinna på en effektivare energianvändning. Energieffektivisering och effektivt utnyttjande av biobränslen är, liksom ökad användning av värmepumpar, exempel på strategier för att minska användningen av fossila bränslen och att hushålla med värdefulla förnybara energiråvaror.

Sidan uppdaterades 2014-08-22