Kursplan

Kursplan för Energiteknik GR (A), Värmepumpsteknik, 4,5 hp

Energy Engineering BA (A), Heat Pump Technology, 4.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ER002G
 • Ämne huvudområde: Energiteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Värmepumpsteknik
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kemiteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-02-05
 • Fastställd: 2007-12-07
 • Senast ändrad: 2013-06-04
 • Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper i värmepumpteknik.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:
- ha kännedom om värmepumpars komponenter och funktion
- kunna utföra beräkningar av värmepumpens värmefaktor och effekt
- känna till olika värmekällors för- och nackdelar samt kunna göra överslagsmässiga dimensioneringar av dessa
- ha kännedom om olika typer av värmesystem samt deras lämplighet för en värmepumpinstallation
- kunna upprätta en byggnads energibalans samt beräkna effektbehov för värme och varmvatten
- kunna dimensionera en värmepumps storlek med avseende på ekonomiska och tekniska förutsättningar
- känna till vedertagna styr-och reglerprinciper för värmepumpanläggningar
- ha kännedom om vanliga fel och deras orsaker

Innehåll

Kursen behandlar små- och medelstora värmepumpanläggningars konstruktion, funktion, dimensionering, installation, drift och service.
Kursen ger teoretiska kunskaper för certifierad "European Heat Pump Installer" och för SVEP-installatör.
Kursen möter kunskapskraven i Förnybartdirektivet (RES-direktivet)

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik B och Matematik C. Eller: Fysik 2, Matematik 3b/3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Två heldagssammankomster med föreläsningar, övningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen via internet och godkänd laboration.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bengt Sandström m.fl inom ramen för EU Save projektet HP-EUCERT
 • Titel: European Heat Pump Installer Manual
 • Kommentar: Kopieras på Miun
Övrig information
Godkänd kurs ger den teoretiska kunskap som erfordras för att bli "Certifierad SVEP Installatör" och "EU-Certified Heat Pump Installer".