Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring, 7,5 hp

Energy Engineering BA (B), Fluid Dynamics and Heat Transfer System, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ER048G
 • Ämne huvudområde: Energiteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Strömningslära och värmeöverföring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kemiteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-02-28
 • Fastställd: 2016-05-02
 • Senast ändrad: 2019-06-23
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om funktion, begrepp och beräkningar inom strömningslära och värmeöverföring samt hur denna del av energitekniken tillämpas i energitekniska system.

Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
- relatera till de grundläggande hydromekaniska principerna och kunna tillämpa grundläggande beräkningsmetodik för enkel analys av rör- och kanalsystem, såsom exempelvis gasers strömning i munstycken.
- relatera till principerna om naturlig och påtvingad konvektion samt kunna tillämpa tillhörande grundläggande beräkningsmetodik
- urskilja de vanligaste pump- och fläkttyperna samt kunna tillämpa grundläggande beräkningsmetodik för analys av pumpar och fläktar.
- identifiera de grundläggande principerna om värmeledning, värmegenomgång och värmeöverföring genom strålning, och kunna urskilja de vanligast förekommande värmeväxlarna med deras driftaspekter, samt kunna tillämpa tillhörande grundläggande beräkningsmetodik.

Innehåll

Hydromekanik. Karakteristikor för olika rör- och kanalsystem. Pumpar och fläktar. Pumpens huvudekvation. Affinitets- och likformighetslagar. Pumpar och fläktar i system. Reglering av flöden. Serie- och parallellkoppling, kavitation, NPSH, ekonomi. Vattenkraftverk.

Värmeledning, allmän teori och tillämpningar. Värmeövergång och värmegenomgång. Isolering. Naturlig och påtvingad konvektion. Värmeväxlare, begreppet NTU och verkningsgrad. Beläggningars inverkan. Värmeöverföring genom strålning.

Adiabatiska strömningsprocesser med strömning i konvergent och konvergent-divergent munstycke.

Behörighet

Energiteknik GR (A), Energiteknik, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer. Kursen har ett webbaserat undervisningsmaterial och förutsätter tillgång till dator. Kursen innefattar minst en fysisk träff vid Mittuniversitetet för laborationer. Ingående laborationer är obligatoriska. Handledning kan ske på svenska eller engelska. Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 200 timmar.

Examination

L100: Laboration, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P100: Projekt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, P100: Projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L100: Laboration
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, T100: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Henrik Alvarez
 • Titel: Energiteknik del 1 och 2
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Mohsen Soleimani-Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund
 • Titel: Formelsamling i energiteknik : formler, tabeller och diagram
 • Upplaga: Senaste upplagan

Sidan uppdaterades 2021-02-08