Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Energiteknik GR (C), Biobränsle, 4,5 hp

Energy Engineering BA (C), Biofuels, 4.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ER016G
Ämne huvudområde: Energiteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Biobränsle
Högskolepoäng: 4,5
Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Kemiteknik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-12-06
Fastställd: 2008-01-14
Senast ändrad: 2013-06-04
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursen avser att ge de studerande, som har grundläggande kunskaper om energiteknik, praktiska kunskaper om olika typer av biobränslen för kraft och värmeproduktion.

Lärandemål

De studerande skall efter avslutad kurs förstå:
- produktion av biomassa
- framställning av biobränslen
- förstå reaktionerna vid eldning av träbränslen

Innehåll

Ekonomiska, marknads- och miljöaspekter på bioenergi och dess nuvarande och framtida roll jämfört med energiomvandlingar baserade på andra energibärare. Biomassaproduktion för framställning av ved, flis, pellets, briketter. Bränslenas fysiska och kemiska egenskaper. Förbränning. Transport och lagring. Bränsleanalys Askåterföring.

Behörighet

Energiteknik GR (A), Kraft och Värme I, 9 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Studiebesök, laborationer och projektuppgifter kan förekomma.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs att förelagda obligatoriska laborationer redovisats och godkänts.

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Wood fuels Basic information Pack, Gummerus Kirjapaino Oy, Saarajärvi 2000, 952-5165-19-1

Alvarez, H,, Energiteknik, Del 1,, Lund, Studentlitteratur, 91-44-31471-X

Wester, L,, Tabeller och diagram för energitekniska beräkningar, Västerås, Mälardalens Högskola