Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Energiteknik GR (C), Biobränsle, 7,5 hp

Energy Engineering BA (C), Biofuels, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ER042G
Ämne huvudområde: Energiteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Biobränsle
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Kemiteknik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2015-11-06
Fastställd: 2016-10-06
Senast ändrad: 2016-10-06
Giltig fr.o.m: 2017-01-01

Syfte

Kursen riktar sig till dig med grundläggande kunskaper i energiteknik. Under kursen får du praktiska kunskaper om olika typer av biobränslen för kraft- och värmeproduktion, samt avancerade biodrivmedel och omvandlingsprocesser.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
- förstå framställning av biobränslen
- förstå reaktionerna vid eldning av träbränslen
- förstå kraft- och värmeproduktion från fasta biobränslen utifrån processer, reaktor, operation och miljömässiga aspekter.
- känna till och kunna redogöra för de viktigaste biodrivmedlen samt deras för- och nackdelar utifrån tekniska, miljömässiga och marknadsmässiga aspekter.
- förstå och kunna redogöra för tillverkningsprocesserna utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
- kunna genomföra grundläggande termokemiska beräkningar.

Innehåll

Ekonomiska samt marknads- och miljöaspekter på bioenergi och dess nuvarande och framtida roll jämfört med energiomvandlingar baserade på andra energibärare.
Bränslenas fysiska och kemiska egenskaper.
Bränsleanalys.
Förbränningsprocesser och tekniker.
Miljömässiga aspekter om förbränning av fasta biobränslen.
Pyrolys och förgasningsprocesser, syntesgas.
Fischer-Tropch processer såsom diesel, DME, metanol.
Principer för jäsning till alkohol.
Anaerobisk rötning av biomassa för produktion av biogas.

Behörighet

Energiteknik GR (B): Kraft och värme, 7,5 hp och Termodynamik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Studiebesök, laborationer och projektuppgifter kan förekomma.

Undervisning kan ske på engelska.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs att eventuella förelagda laborationer redovisats och godkänts.

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Wennan Zhang
Titel: Biofuels for heat and power
Förlag: Mittuniversitetet

Författare/red: Wennan Zhang
Titel: Kompendium, biodrivmedel
Förlag: Mittuniversitetet

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Undervisning, handledning och examination kan ske på engelska. Engelsk litteratur kan ingå i kursen.