Kursplan för Grafisk teknik GR (A), Variabel text och bild i tryck, 7,5 hp

Graphic Arts Technology BA (A), Variable Text and Images in Print, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GT037G
 • Ämne huvudområde: Grafisk teknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Variabel text och bild i tryck
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-12-02
 • Fastställd: 2013-06-14
 • Senast ändrad: 2014-04-10
 • Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur variabeldatadokument ställs samman av text-, bild- och grafiska element.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- beskriva användningsområde och syfte för olika kategorier av databasgenererade trycksaker
- beskriva likheter och skillnader mellan olika kategorier av databasgenererade trycksaker
- använda text- och bilddatabaser för att lägga in dynamisk information i ett tryckanpassat dokument

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen:
- syfte och användningsområden för databasgenererade trycksaker
- system för databasgenererade trycksaker
- grundläggande anpassning av text- och bilddatabaser
- tryckproduktion med variabeldata
- Begrepp som VPD, variabeldata, databaser, digitalt tryck, layout, originalproduktion, personifiering.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar på distans.
Ytterligare instruktioner om undervisningsformer redovisas i det PM som delas ut inför kursen.
Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, kursförväntningar.
Det förutsätts att studenten på hemorten, har tillgång till och erfarenhet av dator och möjlighet till internetuppkoppling, skrivare samt programvarorna Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Acrobat. Dessa programvaror ingår i paketen Adobe Creative Cloud och Adobe Creative Studio vilka kan köpas i studentversion. Utöver detta förutsätts att studenten har tillgång till ett kalkylprogram, exempelvis Microsoft Excel eller motsvarande.

Examination

0.0 hp, I101 Kursförväntningar
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U).

2.0 hp, I201: Inlämninguppgift 1; Praktisk tryckuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, I301: Inlämningsuppgift; VDP projekt (rapport)
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, Q401: Webbexamination
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Utdelat eller elektroniskt publicerat material
 • Författare/red: Patricia Sorce
 • Titel: Personalization: Data-Driven Print and Internet Communications
 • Förlag: RIT Cary Graphic Arts Press, 2009
 • ISBN: 1-933360-06-2
 • Kommentar: ISBN 1933360402
Övrig information
Studenten svarar själv för eventuella resekostnader och ökade levnadsomkostnader.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört kursens första obligatoriska examination kommer förlora sin plats då vi kommer att registrera "tidigt avbrott".

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod GT005G, Databaser i tryckprocessen.