Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Grafisk teknik GR (B), Grafisk teknik och färgstyrning, 7,5 hp

Graphic Arts Technology BA (B), Graphic Arts Technology and Colour Management, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GT029G
Ämne huvudområde: Grafisk teknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Grafisk teknik och färgstyrning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-15
Fastställd: 2012-10-03
Senast ändrad: 2014-04-10
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom grafiska produktionsflöden och kunna tillämpa metoder för preflight och färgstyrning.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- Använda tillgängliga verktyg och system för färgstyrning för att bygga ett rationellt produktionsflöde.
- Analysera de olika stegen i ett grafiskt produktionsflöde som kan ligga till grund för tryckresultatet.
- Redogöra för standarder och tillämpa metoder för färgstyrning.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:
- Färgstyrning och produktionsflöde vid trycksaksproduktion.
- PDF och Preflight
- Verktyg och system för färgstyrning vid trycksaksproduktion.

Behörighet

Grafisk teknik GR (A); Grafisk teknik och tryckproduktion, 7,5 hp, Digital bild och tryck, 7,5 hp och Variabel text och bild i tryck, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar på distans.
Ytterligare instruktioner om undervisningsformer redovisas i det PM som delas ut inför kursen.
Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, kursförväntningar.
Det förutsätts att studenten på hemorten, har tillgång till och erfarenhet av dator och möjlighet till internetuppkoppling, skrivare samt programvarorna Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Acrobat. Dessa programvaror ingår i paketen Adobe Creative Cloud och Adobe Creative Studio vilka kan köpas i studentversion.

Examination

0.0 hp, I003: Kursförväntningar
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

2.5 hp, I103: PDF, Preflight och arbetsflöde
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

2.0 hp, I203: Arbetsflöde projektarbete
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, I303: Färgstyrning och standarder
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: A. Sharma
Titel: Understanding color management
Förlag: Thomson Learning, Inc

Referenslitteratur

Författare/red: Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Ryberg
Titel: Grafisk kokbok 3.0

Författare/red: Ted Padova
Titel: Adobe Acrobat X PDF Bible Book
Upplaga: 2011
Förlag: WILEY
Kommentar: ISBN: 978-0-470-61291-0

Utdelat eller elektroniskt publicerat material och artiklar och kompendier kan tillkomma.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört kursens första obligatoriska examination kommer att förlora sin plats då vi kommer att registrera ett "tidigt avbrott"

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.