Kursplan för Industriell organisation och ekonomi AV, Examensarbete, 30 hp

Industrial Organization and Economy MA, Final project, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG001A
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A2E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för masterexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2007-10-15
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med examensarbetet är att ge studenten grundläggande kunskaper om forskningsprocessen samt dess tillämpningar inom området för industriell organisation och ekonomi.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete kan Du:
- planera din tid, ca 800 timmar, för att lösa en större uppgift,
- formulera uppgiften och dess begränsningar,
- med vetenskaplig metodik lösa uppgiften, eller delar av den,
- skriftligt och muntligt presentera lösningen,
- granska och översiktligt utvärdera tekniska rapporter,
- aktivt följa och delta i utvärderingen av en rapport och dess presentation.

Innehåll

Uppgift som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Problemlösning.
Vetenskaplig metod.
Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall.
Muntlig presentation.
Muntlig och skriftlig opposition.

Behörighet

Studerande ska ha läst minst 205 hp (av 300 hp) inom Civilingenjörsutbildning med inriktning mot Industriell Ekonomi. Vidare ska 60 hp vara industriell organisation och ekonomi, varav minst 15 hp ska vara på progression C.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan sättas igång för godkännande och registrering av examensarbetet och för att få en handledare utsedd. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.
Examensarbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp om två studenter. Arbetsinsats per student är ca 800 timmar varav huvuddelen cirka 780 timmar (97%) är utan handledning.
Examinator utser en handledare vid institutionen. Handledaren svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under arbetets gång, ca 20 timmar. Om arbetet utförs utanför institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande företag eller organisation. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

1,5 hp, O101: Opposition på annans arbete
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1,5 hp, P101: Presentation av eget arbete
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

21 hp, R101: Rapport, tekniskt innehåll
Betyg: A, B, C, D, E, Fx, F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

6 hp, R201: Rapport, språk och struktur
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Avgörande för betyget är kvaliteten hos den skriftliga rapporten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mittuniversitetet
 • Titel: Utdelat material
 • Upplaga: .