Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi AV, IT och förändringsledning, 7,5 hp

Business Management and Organization MA, IT and Change Management, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG013A
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): IT och förändringsledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Teknik 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-09-24
Fastställd: 2014-10-13
Senast ändrad: 2014-10-13
Giltig fr.o.m: 2014-10-01

Syfte

Kursen syftar till att öka förståelse för förändringsledning utifrån utgångspunkten att förändringar i organisationer och arbetsprocesser idag vanligen är relaterade till informationsteknologier. Kursen ska vidare ge kunskaper om tillämpning av förändringsarbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten visa:
• Fördjupade kunskaper inom arbetsmässiga och organisatoriska förändringar som uppstår från disruptiva teknologier och informationteknologier
• Förståelse för hur vi människor fungerar i en förändringssituation.
• Färdigheter i att planera ett förändringsarbete i en organisation.

Innehåll

• Organisationens och gruppens betydelse för förändringsarbete
• Projektledning i förändringsarbete
• Individuella processer vid förändring
• Kommunikation och feedbackprocesser
• Disruptiva teknologier, informationsteknologier och förändringsarbete
• Att leda, planera och hantera förändringsprocesser

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A-C), 90 hp eller motsvarande inom
Företagsekonomi, Data- och systemvetenskap eller Informatik varav minst 15 hp skall vara kurser som berör organisationsteoretiska perspektiv.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

4.0 hp S101: Seminarier, genomgång av hemuppgifter och övningar.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp P101: Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Senior, Barbara, Swailes, Stephen
Titel: Organizational Change
Upplaga: Senaste upplagan/latest edition
Förlag: Financial Times/ Prentice Hall

Referenslitteratur

Författare/red: Brooks, Ian
Titel: Organisational Behaviour: Individuals, Groups and Organisation
Upplaga: 4
Förlag: Prentice Hall

Utdelat material tillkommer.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IG009A.