Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi AV, Organisationskultur och förändring, 7,5 hp

Business Management and Organization MA, Organizational Culture and Change, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG007A
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Organisationskultur och förändring
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2012-03-22
Fastställd: 2012-06-08
Senast ändrad: 2015-04-01
Giltig fr.o.m: 2013-06-12

Syfte

Kursen syftar till att introducera en förståelse för hur en organisations kultur samspelar med förändringsprocesser, samt hur dessa relaterar till informationsteknologier. Kursen vilar på en problematiserande ansats där olika komplexiteter synliggörs och ett antal föreställningar om hur dessa kan hanteras presenteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa förtrogenhet med organisationskulturbegreppet
- visa förtrogenhet med delmängder i förändringsprocesser
- visa färdigheter i att genomföra analyser av kritiska förändringssituationer utifrån kombinationer av strukturella, symboliska, human resource och politiska perspektiv
- visa förmåga att använda sig av en problematiserande ansats för organisationsanalys och organisationer i förändring
- visa en fördjupad förståelse för hur kulturella uttryck påverkar förändringsprocesser
- visa fördjupad förståelse för hur organisatoriska förändringsprocesser är interrelaterade till olika informationsteknologier

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade analyser och teorier rörande begreppet organisationskultur i relation till förändringsprocesser, samt hur dessa relaterar till informationsteknologier. Av särskild vikt är att omfatta olika perspektiv såsom strukturella, symboliska, human resource, och politiska perspektiv på organisatorisk förändring.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi, GR (A-C) 90 hp eller motsvarande inom Företagsekonomi, Data- och systemvetenskap eller Informatik varav minst 15 hp skall vara kurser som berör organisationsteoretiska perspektiv.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av seminarier.

Examination

6.0 hp, R101: Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, S101: Muntlig presentation
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Edgar H. Schein
Titel: Organizational Culture and Leadership
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Jossey-Bass

Utdelat material tillkommer.