Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi AV, Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Business Management and Organization MA, Scientific Method, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG011A
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Vetenskaplig metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 75%
Samhällsvetenskap 25%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-04-01
Fastställd: 2014-06-27
Senast ändrad: 2014-06-27
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska angreppssätt, samt praktiska vetenskapliga tillvägagångssätt. Vidare behandlar kursen hur dessa relateras till varandra och hur olika metodologiska angreppssätt påverkar specifika metod- och designval.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
- beskriva samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga / tekniska kvantitativa, samt kvalitativa metodologiska ansatser, skillnaderna däremellan, samt deras värde i olika sammanhang
- förklara hur olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter påverkar val av forskningsdesign, forskningsmetod och forskningspraktiker
- kritiskt granska de metodologiska angreppssätten i vetenskapliga arbeten
- formulera forskningsplaner, syfte, frågeställningar och litteraturstudie samt nyttja tidigare forskning och teorier
- välja och tillämpa för disciplinen relevanta metodologiska angreppssätt och praktiker
- välja och tillämpa för disciplinen relevanta kvantitativa och/eller kvalitativa ansatser
- reflektera över och analysera etiska och samhälleliga aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete

Innehåll

Kursen omfattar en grundlig genomgång av vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska angreppssätt (samhällsvetenskapliga samt naturvetenskapliga / tekniska kvantitativa och kvalitativa ansatser) samt relationen mellan vetenskapsteori, forskningsdesign och metodval.
Vidare går kursen in på forskningens praktik genom ett fokus på formulering av syfte och frågeställningar, litteraturstudie samt användning av tidigare forskning och teorier. Kursen avslutas med ett fördjupningsprojekt där studenterna får fördjupa sig inom ett för den egna disciplinen relevant område, med för disciplinen relevant forskningsansats och -metod.

Behörighet

Kandidatexamen, eller alternativt minst tre års studier, inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt ämnesområde.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och eget arbete, samt återkoppling på inlämningsuppgifter.

Examination

1.5 hp, R101: Skriftlig rapport 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp, R201: Skriftlig rapport 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: David V. Thiel
Titel: Research Methods for Engineers
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: John W. Creswell
Titel: Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
Upplaga: 2003, or the latest edition
Förlag: Sage

Utdelat material kan tillkomma.

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.