Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till industriell ekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till industriell ekonomi, 7,5 hp

Industrial Engineering and Management BA (A), Introduction to Industrial Engineering and Management, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG048G
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till industriell ekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 75%, Samhällsvetenskap 25%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2022-01-01
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2023-01-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att introducera centrala begrepp och teorier inom ämnesområdet industriell ekonomi, och förståelse för hur dessa har utvecklats över tid.

Lärandemål

Den studerande ska efter godkänd kurs kunna:
- beskriva och definiera grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdet industriell ekonomi,
- beskriva ämnets historik och dess nutida status,
- redogöra för ämnets utveckling i relation till innovationsprocesser och teknikskiften,
- beskriva olika affärsmodeller och strategier,
- genomföra ekonomiska analyser och bedömningar,
- tillämpa grundläggande bokföring och redovisning.
- tolka och utföra enklare livscykelanalyser

Innehåll

- Industriell ekonomi som ämne, grundläggande begrepp och teorier
- Ämnets historiska kontext och nutid: Från industriell revolution till digitalisering
- Logistik och värdekedja
- Affärsstrategi och strategimodeller
- Finansiell analys och produktkalkylering
- Bokföring och redovisning
- CSR och hållbarhet
- Livscykelanalys

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på distans via lärplattform och onlineföreläsningar.

Examination

I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Skriftlig inlämningsuppgift 2, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I301: Skriftlig inlämningsuppgift 3, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, Webbtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som FÖ048G, FÖAA76 eller IG001G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Engwall, M, Jerbrant, A, Karlson, B, Storm, P
 • Titel: Modern industriell ekonomi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-01-16