Kursplan för Industriell organisation och ekonomi GR (B), Beslutsanalys I - Beslutsanalys och beslutsverktyg, 7,5 hp

Business Management and Organisaton BA (B), Decision Analysis I - Decision Analysis and Decision Tools, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG022G
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Beslutsanalys I - Beslutsanalys och beslutsverktyg
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-09-30
 • Fastställd: 2010-11-19
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen utgör en introduktion till risk- och beslutsanalys och dithörande teorier
och modeller. Fokus ligger på tillämpning av preskriptiva beslutsteorier.

Innehåll

Denna kurs fokuserar på tillämpning av beslutsanalytiska metoder och
användandet av beslutsverktyg i avsikt att analysera praktiska beslutsproblem.
Centrala moment i kursen är utilitetsteori, riskattityder, sannolikhetsteori, och
beslutsmodeller samt dessa teoriers och modellers användningsområden i praktisk
beslutsanalys. Vidare diskuteras mer ingående metoder för att bättre kunna
analysera beslut med flera intressenter och mål i konflikt med varandra, så kallad
multikriteriebeslutsanalys.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A), inkluderande Beslutsteori, 6 hp eller Industriell organisation och ekonomi GR (A), 24 hp alternativt Datateknik GR (A), Beslutsteori, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och inlämningsuppgifter.
Laborationshandledning ges i mån av resurser.

Examination

3.0 hp, I101: Inlämningsuppgift ett
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgift två
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

3 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Robert T. Clemen
 • Titel: Making Hard Decisions - An Introduction to Decision Analysis
 • Förlag: Duxburry Press
 • Upplaga: Senaste
 • ISBN: 0-5342-6034-9
Utdelat material tillkommer.