Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Beslutsanalys II - Risk- och Beslutsanalys, 7,5 hp

Business Management and Organization BA (C), Decision Analysis II - Risk and Decision analysis, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG012G
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Beslutsanalys II - Risk- och Beslutsanalys
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-06-28
Fastställd: 2013-08-27
Senast ändrad: 2016-04-26
Giltig fr.o.m: 2016-07-01

Syfte

Kursen ger en breddning av området beslutsanalys med särskilt fokus på
riskanalysmomentet vid beslut under risk, multikriteriebeslut samt beslutsanalys
med oprecis information.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:
- redogöra för olika ansatser till riskanalys och riskanalysprocessen,
- förklara och exemplifiera hur risk kan värderas,
- tillämpa riskanalys som del i ett beslutsunderlag,
- modellera beslutsproblem med målkonflikter (multikriterieanalys),
- problematisera etiska aspekter och avvägningar i kvantitativa risk- och beslutsmodeller.

Innehåll

Kursen omfattar:
- Riskanalysprocesser
- Riskmodeller
- Värdering av risk
- Riskanalyser som beslutsunderlag
- Multikriteriabeslutsanalys
- Modeller för investeringsbeslut under osäkerhet
- Beslutsanalys i oprecisa och osäkra domäner
- Etiska aspekter av besluts-, risk- och operationsanalys

Behörighet

- Industriell organisation och ekonomi GR (A), 30 hp
- Industriell organisation och ekonomi GR (B), Beslutsanalys I, 6hp
- Matematik GR (A) om 18 hp inkluderande kurs i matematisk statistik eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Delar kan vara
obligatoriska.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

1.5 hp, I102: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

1.5 hp, I103: Inlämningsuppgift 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.0 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E eller F. A-E är godkänt och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Terje Aven
Titel: Foundations of Risk Analysis: A Knowledge and Decision-Oriented Perspective
Upplaga: Senaste
Förlag: Wiley

Till kurslitteraturen tillkommer utdelat material i form av aktuella artiklar och
rapporter.