Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Informationssäkerhet, 7,5 hp

Industrial Engineering and Management Ba (C), Information Security, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG036G
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Informationssäkerhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2012-11-30
Fastställd: 2012-12-07
Senast ändrad: 2018-01-29
Giltig fr.o.m: 2017-12-31

Syfte

Kursen behandlar informationssäkerhet utifrån användar-, teknik- och organisationsperspektiv. Du får en grundläggande begreppsbild inom området och insikt i forskningen inom området. Kursen ger dig kunskap om olika risker samt ger dig kunskap om åtgärder och arbetssätt för att förebygga dessa. Även juridiska aspekter tas upp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom informationssäkerhetsområdet,
- analysera hot mot informationssäkerhet där det kan uppstå, vilka skydd som finns att tillgå samt hur dessa kan användas,
- tillämpa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ramverk för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att analysera, utvärdera och förbättra informationssäkerheten i en organisation, och
- granska och tillgodogöra dig av forskningsartiklar inom området informationssäkerhet.

Innehåll

Hot mot informationssäkerheten: exempelvis sabotageprogram, social manipulering, avlyssning, och förvanskning av data.

Skydd för informationssäkerheten: exempelvis behörighetskontroll, kryptering, digitala signaturer och autenticering, modeller för säkerhet.

Samverkan mellan människor, teknik och organisationer ur ett säkerhetsperspektiv: exempelvis tillämpbara lagar och förordningar, säkerhetsmedvetande hos användare, säkerhetspolicyer, MSB:s ramverk för informationssäkerhet.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av laborationer, seminarier, föreläsningar och projekt.

Examination

1.5 hp, L301: Laborationer
Betyg: Godkänt, Underkänt

1.5 hp, I301: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänt, Underkänt

1.5 hp, S301: Seminarier
Betyg: Godkänt, Underkänt

3.0 hp, R301: Skriftlig projektrapport och muntlig presentation
Betyg: A, B, C, D, E, Fx, F. A--E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Slutbetyget grundas på R301 ges i samma skala.

Generella betygskriterier för ämnet finns på http://www.miun.se/betygskriterier/.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Dieter Gollmann
Titel: Computer Security
Upplaga: 3, 2011
Förlag: Wiley

Författare/red: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Titel: Informationssäkerhet.se: stöd för verksamheters informationssäkerhetsarbete
Webbadress: http://www.informationssakerhet.se/

Författare/red: Ross J. Anderson
Titel: Security Engineering. A guide to Building Dependable Distributed Systems
Upplaga: 2007
Förlag: Wiley
Webbadress: https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html

Referenslitteratur

Författare/red: Henk C. A. van Tilborg, Sushil Jajodia
Titel: Encyclopedia of Cryptography and Security
Upplaga: 2011, ISBN: 978-1-4419-5905-8 (Print) 978-1-4419-5906-5 (Online)
Förlag: Springer

Författare/red: Lorrie Faith Cranor och Simson Garfinkel (red.)
Titel: Security and Usability
Upplaga: 2005
Förlag: O'Reilly

Författare/red: Oded Goldreich
Titel: Foundations of Cryptography, vol. I: Basic tools
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: Oded Goldreich
Titel: Foundations of Cryptography, vol. II: Basic applications
Förlag: Cambridge University Press

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre
(3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt angivna examinationsformer.
Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAA78, DT012G eller
DV026G.