Kursplan

Kursplan för Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp

Business Management and Organization BA (C), Risk and Decision Analysis, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG040G
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Risk- och beslutsanalys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2014-01-20
 • Fastställd: 2014-10-15
 • Senast ändrad: 2014-10-15
 • Giltig fr.o.m: 2014-10-15

Syfte

Kursen ger en bred introduktion till området risk- och beslutsanalys med särskilt fokus på
riskanalysmomentet vid värdering av riskreducerande åtgärder, samt hantering av risk och osäkerhet vid beslut under risk.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- Visa kännedom om och kunna redogöra för olika ansatser till riskanalys
- Visa förståelse för hur risk kan värderas
- Visa förståelse för riskanalysen som del i ett beslutsunderlag
- Visa kunskaper och färdigheter i att modellera och evaluera beslutsproblem med flera kriterier och målkonflikter
- Visa kunskaper och färdigheter i att konstruera beslutsmodeller och genomföra beslutsanalyser givet ett beslutsunderlag
- Visa kunskaper och färdigheter i att hantera osäkerheter och risker i beslutsunderlag
- Visa förståelse för och kunna problematisera etiska aspekter och avvägningar i kvantitativa risk- och beslutsmodeller

Innehåll

Kursen omfattar:
- Riskanalysprocesser
- Riskmodeller
- Värdering av risk
- Riskanalyser som beslutsunderlag
- Beslutsanalys för beslut under risk och vid målkonflikter
- Etiska aspekter av besluts-, risk- och operationsanalys

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A), 30 hp, samt Matematik, 18 hp inkluderande kurs i matematisk statistik eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Delar kan vara obligatoriska.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

1.5 hp, I301: Inlämningsuppgift 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.0 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E eller F. A-E är godkänt och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Terje Aven
 • Titel: Foundations of Risk Analysis: A Knowledge and Decision-Oriented Perspective
 • Förlag: Wiley
 • Upplaga: Senaste
 • ISBN: 9780471495482
Till kurslitteraturen tillkommer utdelat material i form av aktuella artiklar och
rapporter.
Övrig information Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.