Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Business Management and Organization BA (C), Individual Assignment, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG027G
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Självständigt arbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-02-16
Fastställd: 2011-03-17
Senast ändrad: 2014-10-17
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall få fördjupade kunskaper om metoder för att studera och lösa komplexa problem inom området industriell ekonomi. Den studerande ska tränas i användandet av strukturerade och analytiska ansatser och metoder i utredningsarbete. Projektarbetet utförs som ett självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär. Arbetet bör vidare ha ett nyhetsvärde och bygga på tidigare forskning inom det valda delområde som arbetet fokuserar på. Det ska vidare innehålla
moment av egen analys, systematisk problemlösning eller problemstrukturering, samt anknyta till informationsteknologi eller systemanalys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- författa en rapport med adekvat innehåll, god struktur och ett akademiskt språkbruk,
- värdera källor samt förhålla sig kritiskt och självständigt gentemot olika ansatser till att studera och lösa problem,
- bygga ett arbete på aktuell forskning inom det valda delområdet,
- identifiera och analysera komplexa problem och färdigheter i att använda analytiska metoder samt motivera vald metod för att studera ett problem,
- planera sin tid, arbeta självständigt och systematiskt,
- argumentera och försvara ett eget arbete,
- diskutera och analysera reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i ett eget arbete,
- reflektera över och analysera etiska och samhälleliga aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete inom det område arbetet fokuserar på

Innehåll

En omfattande uppgift inom industriell ekonomi som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Problemlösning.
Vetenskaplig metod.
Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall.
Muntlig presentation.
Muntlig och skriftlig opposition.

Att författa en rapport för ett självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär som presenteras såväl muntligt som i en skriftlig rapport.

Behörighet

Totalt avklarade poäng 120 hp, inkluderande Industriell organisation och ekonomi GR (A-C), 60 hp. Dessa poäng ska inkludera Industriell organisation och ekonomi GR (B), Verksamhetsanalys för IT-stöd, 6 hp, Datateknik GR (C), XML med databaser, 6 hp, Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik, 6 hp, samt Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys, 6 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan sättas igång för godkännande och registrering av arbetet och för att få en handledare utsedd. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.
Arbetet utförs vanligen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp om två studenter. Arbetsinsats per student är ca 400 timmar varav huvuddelen är utan handledning.

Examinator utser en handledare vid institutionen. Handledare svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under projektets gång. Om projektet utförs utanför institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande företag eller organisation.

Examination

1.5 hp: P101: Presentation av eget arbete
Betyg: Godkänd eller Underkänd

13.5 hp, R101: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Litteraturen är beroende av projektets inriktning och utgörs av vetenskapliga artiklar, rapporter och utdelat material.

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Kursen uppfyller kraven på ett självständigt arbete för kandidatexamen inom Industriell organisation och ekonomi. Förutom förkunskapskraven till denna kurs och avklarad kurs måste övriga examenskrav uppfyllas, bl a ytterligare minst 9 hp inom Industriell organisation och ekonomi GR (C).