Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kemiteknik AV, Processer - kemisk massa, 3 hp

Chemical Engineering MA, Processes – Chemical Pulps, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KT038A
 • Ämne huvudområde: Kemiteknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Processer - kemisk massa
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kemiteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2021-03-17
 • Senast ändrad: 2021-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse för aktuell kemisk massateknik med fokus på hållbar utveckling inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- beskriva olika vedslag och fibrers uppbyggnad, både kemiskt och fysiskt, samt identifiera och definiera hur dessa relaterar till olika massaegenskaper
- beskriva apparatur och definiera de kemiska och fysikaliska grunderna för kemisk fiberfriläggning, både sulfat och sulfit, samt tvättning, silning och blekning
- beskriva apparatur och definiera de kemiska grunderna för kemikalieåtervinning
- beskriva grunderna för högutbytessulfat-, halvkemisk, dissolving- och fluffmassa
- beskriva karakterisering av sulfat- och sulfitmassor samt dess användning i olika produkter
- reflektera över miljöaspekter inom kemisk massaframställning

Innehåll

• Vedgårdsprocessenheter: barkning, flisning, sållning, vedlagring
• Fiberlinjen: kokning, tvättning, silning, blekning, torkning
• Kemikalieåtervinning
• Sulfitteknik
• Högutbytes sulfatmassa, halvkemisk massa
• Dissolvingmassa
• Fluffmassa
• Massakarakterisering

Behörighet

Kandidat- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, kemi, fysik, elektroteknik, energiteknik eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, eventuella studiebesök (kan bli digitala) och webbaserad teoriexamination. Föreläsningarna presenterar teorin inom området, industriella/praktiska exempel, relevanta analysmetoder etc.
Den webbaserade teoriexaminationen består av digital tentamen/quiz som avser att examinera grundläggande termer och förståelse.

Examination

Q101: Webbexamination, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Quiz och/eller webbaserad teoriexamination i Moodle eller annan aktuell kursmiljö.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ek, M, Gellerstedt, G. Henriksson, G., eds
 • Titel: Pulping Chemistry and Technology
 • Kommentar: Från Ljungbergskompendiet