Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer, 11 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer, 11 hp

Chemical Engineering BA (B), Biofibre Technology for Process Operators, 11 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KT026G
 • Ämne huvudområde: Kemiteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Biofiberteknologi för processoperatörer
 • Högskolepoäng: 11
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2019-04-29
 • Senast ändrad: 2023-01-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om ved och fibermaterial samt de tillverkningsprocesser som används för att framställa sågade trävaror och fiberbaserade produkter. Kursen syftar också till att ge studenten översiktliga kunskaper om olika miljöbelastningar, vad som orsakar dessa samt hur de kan reduceras.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- beskriva den skogliga försörjningskedjan från planta till färdig fiberbaserad produkt,
- namnge vedens och vedfibrernas beståndsdelar,
- förklara hur ett sågverk är uppbyggt och fungerar,
- beskriva de olika industriella enhetsprocesser som används vid framställning av kemisk, mekanisk samt returfibermassa,
- redogöra för olika massors användningsområden samt hur fiberegenskaperna kan modifieras mekaniskt och kemiskt,
- beskriva fiberbaserade produkters struktur och sammansättning,
- redogöra för enhetsprocesserna formning, pressning och torkning som används vid fibermaterialtillverkning,
- beskriva hur olika typer av miljöbelastningar uppkommer och hur de kan reduceras.

Innehåll

• Översikt över vedråvarans användning (sågade trävaror, fiberbaserade produkter, gröna kemikalier)
• Resurshanteringen i den skogliga försörjningskedjan från planta till råvaruinförseln vid ett sågverk respektive pappersbruk
• Vedens beståndsdelar och uppbyggnad
• De viktigaste kemiska processerna för att frilägga cellulosafibrer, där fördjupning görs inom sulfatmassaprocessen
• De viktigaste mekaniska processerna för massaframställning
• Mekanisk och kemisk modifiering av vedfibrernas egenskaper inklusive blekning
• Vedfibermaterials användningsområden och uppbyggnad
• Formning, pressning och torkning av fibermaterial
• Miljöarbete inom skogsindustrin och hur man idag hanterar olika sorters utsläpp till luft och vatten genom olika tekniker

Behörighet

Kemi GR (A), 15 hp, inkluderande Kemi med energiteknik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, projektuppgifter, laborationer och studiebesök. Kursen har ett webbaserat undervisningsmaterial och förutsätter tillgång till dator. Kursen innefattar minst en fysisk träff vid Mittuniversitetet. Handledning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

L101: Laborationer med muntlig redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt med skriftlig rapport, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Q101: Webbexaminationer, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S101: Studiebesök, med tillhörande skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Studiebesöket kan ersättas med skriftlig inlämningsuppgift efter ansökan till och beslut av examinator.

T101: Skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Slutbetyg på kursen är en sammanvägd bedömning av hur väl lärandemålen har uppfyllts.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mats Kassberg, Magdalena Erlandsson, Gunnar Gavelin
 • Titel: Massa och papper - en grundbok
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Skogsindustrins utbildning i Markaryd AB
 • Kommentar: ISBN 91-7322-233-X

Sidan uppdaterades 2023-01-13