Kvalitet är kanske det begrepp som haft störst betydelse för dagens framgångsrika företag och organisationer. Det handlar inte bara om att systematiskt utveckla varor och tjänster som ger nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Det handlar också om att hela tiden vidareutveckla och förbättra den egna interna verksamheten. Kvalitetsteknik är konsten att bli bäst!

Ständigt förändrade behov och förväntningar hos kunder tillsammans med en ökad internationell konkurrens medför att företag och organisationer satsar allt mer på sitt kvalitetsarbete. Det övergripande syftet med ett offensivt och systematiskt kvalitetsarbete är att få nöjdare kunder till en lägre kostnad. Kvalitetsteknik, eller kvalitetsutveckling, är ett relativt nytt ämnesområde som har väckt stort intresse bland näringsliv och offentliga organisationer. Exempel på områden som inkluderas i kvalitetsteknik är ledarskap och verksamhetsutveckling, kundrelationer och tillfredsställelse, samt processer och produktutveckling (varor och tjänster). Kunskaper i kvalitetsteknik är branschoberoende och är därför relevanta inom alla utbildningar.

De kurser i kvalitetsteknik som ges vid Mittuniversitetet baseras på högaktuell internationell forskning. Några av kurserna är ortsoberoende distanskurser och bygger på användning av webbaserade verktyg, arbete i grupp och eget arbete med handledning samt några gemensamma träffar. Kurserna förutsätter studenternas aktiva arbete med problemställningar som speglar olika företags och organisationers arbete med att utveckla produkter och verksamhet i syfte att förbättra de olika processernas resultat.

Det finns idag en stor efterfrågan på medarbetare med kompetens inom kvalitetsområdet, inte bara bland de nya framväxande tjänste- och kunskapsproducerande företagen, utan även inom skolor och den offentliga sektorn.

Mittuniversitetet ger också en påbyggnadsutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp.

Sidan uppdaterades 2021-10-05