Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp

Quality Technology and Management BA (A), Appreciative Inquiry for Strength Based Change Management, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KV019G
Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2009-11-02
Senast ändrad: 2014-01-14
Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att aktivit deltaga i, designa och leda konkreta styrkebaserade förbättringsarbeten i sin organisation eller på företag. Detta utifrån generativa mål eller teman såsom hållbar utveckling, miljöarbete, värdeskapande och/eller ökad ekonomisk lönsamhet, på grupp- och/eller organisationsnivå.

Kursen syftar vidare till att visa på alternativa former och ge konkreta verktyg och metoder för utformande och genomförande av värdeskapande förbättringsarbeten genom Appreciative Inquiry

I kursen förmedlas frågeställningar, erfarenheter, insikter och kunskaper om vad man bör tänka på när man bestämmer sig för att initiera, planera, genomföra och utvärdera Appreciative Inquiry-initiativ.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:
- Visa förmåga att i praktiken utforma generativa mål, teman och frågeställningar för Appreciative Inquiry-initiativ
- Kunna reflektera över och återberätta om Appreciative Inquiry-filosofin samt de grundläggande principer och teorier som Appreciative Inquiry baseras på och relaterar till
- Kunna reflektera över och återberätta om den historiska framväxten av arbetssättet Appreciative Inquiry
- Kunna redogöra för när, var, hur och varför Appreciative Inquiry framgångsrikt kan tillämpas i olika typer av organisationer, verksamheter och sammmanhang
- Förstå vilka faktorer som påverkar Appreciative Inquiry-initiativs framgång och effektivitet
- Visa förmåga att i praktiken initiera, planera och designa ett ändamålsenligt Appreciative Inquiry-initiativ (process/projekt)
- Visa förmåga att värdera och konstruktivt granska ett Appreciative Inquiry-initiativ.

Innehåll

Appreciative Inquiry (AI) är ett nytänkande arbetssätt för att leda och åstadkomma positiv och hållbar förändring och utveckling. AI är genom sitt uttalade fokus på värdeskapande frågor, uppskattning och styrkor, jämfört med åtgärdandet av svagheter och missnöje, ett kraftfullt och mycket lovande komplement till kvalitetsteknikens traditionella arbetssätt för förändringsledning, produkt- och verksamhetsutveckling.

Genom den systematiska 4D-processen "Discover, Dream, Design and Destiny” har AI visat sig vara ett effektivt arbetssätt för att få såväl individer, team som hela organisationer och regioner att utvecklas, växa och skapa mervärden. Bland dagens resultat märks exempelvis ökad kundtillfredställelse, konkurrenskraft, ökad vinst och omsättning. En annan bieffekt är att AI även tenderar att i grunden förändra organisationers kultur, mot en kultur där uppskattning och positiva drivkrafter successivt blir alltmer framträdande.

I takt med ökade förväntningar på företags hållbara utveckling, miljöansvar, engagemang för de anställdas utveckling och hälsa samt ekonomisk tillväxt har Appreciative Inquiry visat sig ha en unik förmåga att skapa mycket starkt engagemang och bred delaktighet.

AI har också visat sig vara ett framkomligt tillvägagångssätt när det gäller att involvera ett stort och brett spektrum av intressenter i en utvecklingsprocess. AI har framgångsrikt tillämpats vid utveckling av företag, organisationer, hela regioner och städer där upp emot 1000 personer samtidigt arbetat med utveckling enligt AI-processen.

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan utforma Appreciative Inquiry-initiativ i praktiken.

Som en del av kursen planerar du själv ett Appreciative Inquiry-initiativ (projekt/process) utifrån din förmåga och de möjligheter du har där du är verksam.

Appreciative Inquiry har sitt praktiska, teoretiska och geografiska ursprung på Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University,
Cleveland, USA
http://weatherhead.case.edu/
http://appreciativeinquiry.case.edu/

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen utgår från upplevelsebaserad samt teoretisk litteraturstödd planering, design och genomförande av faktiska Appreciative Inquiry-processer (Discover, Dream, Design, Destiny) och bedrivs i form av föreläsningar, laborativa övningar, seminarier, samt uppföljningar av ett självständigt Appreciative Inquiry- initiativ (projekt/process).

Examination

Examination kan ske i form av skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, gruppredovisning, skriftlig samt muntlig rapportering av initiativ (process-/projektarbete) och/eller i seminarier. Obligatoriska moment förekommer.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Cooperrider, David L. et al.
Titel: Appreciative Inquiry Handbook : For leaders of change
Upplaga: 2nd ed.
Förlag: Crown Custom Publishing, Inc

Författare/red: Preskill, Hallie & Tzavaras Catsambas, Tessie
Titel: Reframing evaluation through appreciative inquiry
Förlag: SAGE Publications

Författare/red: Whitney D.,Trosten-Blom A., Cherney J. , Fry R
Titel: Styrkebaserad Teamutveckling: En praktisk handbok i Appreciative Inquiry (D. Richardsson, övers.)
Förlag: Jengel Förlag

Författare/red: Whitney, Diana Kaplin & Trosten-Bloom, Amanda
Titel: The power of appreciative inquiry : a practical guide to positive change
Upplaga: 2nd ed.
Förlag: Berrett-Koehler

Referenslitteratur

Författare/red: David L. Cooperrider & Diana Whitney
Titel: Appreciative inquiry : a positive revolution in change
Förlag: Berrett-Koehler