Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp

Quality Technology and Management BA (A), Customer-Focused Product Development, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KV009G
Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kundfokuserad produktutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-02-05
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-03-28
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att effektivt bidra till produktplanerings- och produktutvecklingsaktiviteter. Med effektiv avses både inre effektivitet i bemärkelsen "att produktutveckla på rätt sätt" som yttre effektivitet i bemärkelsen "att utveckla rätt saker" utifrån en förståelse av vad som skapar kundvärde.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- Översiktligt beskriva ingenjörsyrkets framväxt i Sverige samt produktutvecklingens historiska drivkrafter
- Redogöra för olika typer av produktutvecklingsprocesser och deras styrkor och svagheter
- Redogöra för och tillämpa stödmetoder för kundfokusering och effektivisering under produktplanering och produktutveckling
- Dra korrekta slutsatser och ge rekommendationer uifrån tillämpningen av stödmetoder för produktplanering och produktutveckling

Innehåll

Bäst blir man sällan av en slump. Att bli bäst är snarare en konst, och faktiskt en vetenskap. Att förstå hur man blir bäst är vår passion inom Kvalitetsteknik.

Inom denna kvalitetskurs hanteras således konsten att bli bäst på produktplanering och produktutveckling. Bäst på att utveckla överlägset kundvärde.

Kursen fokuserar på grundläggande effektiva stödmetoder för produktutveckling och kundfokuserad produktutveckling i synnerhet. Exempel på stödmetoder som berörs är intressentanalys, målspecificering, relativa beslutsmatriser och Kvalitetshuset. Kursen innehåller även en kort introduktion till produktutvecklarens yrkesroll och produktutvecklingsprocessen.

Kursens undervisningsformer syftar till att skapa lärande genom aktiv tillämpning under realistiska former. Parallellt med interaktiva föreläsningar tillämpar således studenterna behandlade stödmetoder i ett produktutvecklingsprojekt. Projektet omfattar produktplanering och produktutveckling av ett produktkoncept. Produktutvecklingsprojektet drivs under verklighetsnära former enligt "stage-gate modell" där produktutvecklingsteamen redovisar ett antal delresultat inför en styrgrupp i samband med respektive projektfas. De fem faser som omfattas av kursen är produktplanering, förstudie och produktspecificering, konceptgenerering, utvärdering och val av koncept samt konfigurering och detaljkonstruktion.

I syfte att utveckla förståelsen för produktutvecklarens yrkesroll genomför teamen även en mindre studie av organisering och stödmetodanvändning under produktutveckling och produktplanering i näringslivet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av ett stort antal interaktiva föreläsningar där traditionell föreläsning varvas med teamövningar, diskussioner och redovisningar. I tillägg till föreläsningarna förväntas studenterna arbeta självständigt med ett produktutvecklingsprojekt inom respektive projektteam. Vid projektets milstolpar sker obligatoriska redovisningar i helklass.

Examination

Examination kan ske i form av skriftlig tentamen, gruppredovisning, skriftlig samt muntlig rapportering av projektarbete och/eller seminarier. Obligatoriska moment förekommer.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Johannesson, H., Persson, J-G. & Pettersson, D.
Titel: Produktutveckling: effektiva metoder för konstruktion och design
Upplaga: 2013
Förlag: Liber

Författare/red: Kaulio, M., Grubb, H., Karlsson, M, Mellby, C.
Titel: PRE- Product Requirements Engineering. Kundförståelse i produktutvecklingen
Upplaga: 1999
Förlag: IVF
Webbadress: www.ivf.se/publikationer
Kommentar: Hittas och inhandlas lämpligen iva IVF:s hemsida

Kompletterande kursmaterial delas ut under kursens gång.

Referenslitteratur
Följande litteratur ger ytterligare aspekter på kursen:

Bergman,B., Klefsjö,B. (2001) Kvalitet från behov till användning, Tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Bergman, B. (1992) Industriell försöksplanering och robust konstruktion. Lund: Studentlitteratur., ISBN 91-44-36861-5 (kompletterar boken Kvalitet från behov till användning på kapitlet försöksplanering).

Edvardsson, B., Thomasson, B. (1991) Kvalitetsutveckling – Ett managementperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Edvardsson, B., Gustafsson, A. (1999) The Nordic School of Quality Management, Lund: Studentlitteratur.

Gustafsson, A. (1998). QFD – Vägen till nöjdare kunder i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

Gustafsson, A., Herrman, A, Huber, F. (2000) Conjoint Measurement – Methods and Applications, Berlin: Springer Verlag.

Gustafsson, A., Johnsson, M. (2003) Competing in an Service Economy: How to Create a Competative Advantage through Service Development and Innovation, San Fransisco: Jossey-Bass.

Kaulio, M. (1997) Customer Focused Product Development: A Practice-Centered Perspective, Doktorsavhandling, Chalmers.

Mossberg, L. (2003) Att skapa upplevelser – Från OK till WOW, Lund: Studentlitteratur.

Söderlund, M. (1997) Den nöjda kunden, Kundtillfredsställelse – orsak och effekter, Malmö: Liber Ekonomi.

Samt ett antal vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga under kursens gång.

Övrig information

Ingår i programmet Sportteknologi - innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp.