Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik - introduktionskurs på engelska, 7,5 hp

Quality Technology and Management BA (A), Quality Technology and Management - Introductional Course, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KV026G
Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kvalitetsteknik - introduktionskurs på engelska
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2011-01-17
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Att ge bakgrund och introduktion till området samt ge kunskaper och färdigheter kring ledning och genomförande av kvalitetsarbete. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga att aktivt deltaga i, designa och leda konkreta styrkebaserade förbättringsarbeten i sin organisation eller på företag.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
- Presentera bakgrunden till kvalitet, förstå vad kvalitet innebär och skilja mellan olika sätt att beskriva kvalitet, samt att använda kvalitetsbegreppen, speciellt med utgångspunkt från kundorientering.
- Ge exempel på konkreta tillämpningar för de i kursen beskrivna begreppen, arbetssätten och verktygen, d v s förklara när de är tillämpliga att använda, hur de bör eller kan avändas och vilka resultat man kan förvänta sig vid rätt användning.
- Redogöra för och använda verksamhetssystem, verksamhetsanalys inklusive självutvärdering i en organisation.
- Identifiera möjligheter och svårigheter i en organisation.
- Visa förmåga att i praktiken utforma generativa mål, teman och frågeställningar för Appreciative Inquiry-initiativ.
- Kunna reflektera över och återberätta om Appreciative Inquiry-filosofin och metoden samt de grundläggande principer och teorier som Appreciative Inquiry baseras på och relaterar till.

Innehåll

I denna kurs ligger fokus på ledarskap för kvalitetsarbete, olika verktyg, tjänstekvalitet, kundorientering, verksamhetssystem och verksamhetsanalys. För att kunna studera dessa delar krävs förståelse av olika kvalitetsbegrepp och därför ges inledningsvis en introduktion där bakgrunden till kvalitetsområdet presenteras. Därutöver studeras bl.a. de s.k. sju ledningsverktygen, kvalitetsbristkostnader, balanserade styrkort, brainstorming, självutvärdering, QFD, ISO, ledning av kvalitetsarbete i kursen samt appreciative inquiry (AI) som är ett nytänkande arbetssätt för att leda och åstadkomma positiv och hållbar förändring och utveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och webbmaterial. I kursen ingår uppgifter som löses i grupp.

Examination

Examination av denna kurs kommer att ske via inlämningsuppgifter och tentamen. För godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen samt godkänt på samtliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bo Bergman & Bengt Klefsjö, Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, Lund, Studentlitteratur, 3, 9789144059426

Diana Whitney, Amanda Trosten, The Power of Appreciative Inquiry, San Francisco, Berrett-Koehler publishers, Inc., 2